Publikacje pracowników

Publikacje jednego autora

20160210_093103 (3)20160302_125304 (2)

M. Graf 20160129_165717Onomastyka na usługach socrealizmu. Antroponimia w literaturze lat 1949-1955, Poznań 2006

Praca poświęcona jest onimicznej interpretacji utworów reprezentujących socrealistyczną prozę, dramat i poezję i odpowiada na pytanie o antroponimiczną wizję tej epoki. Interpretację onomastyczną poprzedzają uwagi dotyczące socrealizmu jako zespołu faktów kulturowych konstytuujących fakty literackie i językowe oraz omówienie istotnych cech socrealistycznej perswazji.

Analizując wszystkie kategorie nazewnictwa osobowego oraz antroponimiczne deskrypcje jednostkowe, autorka stara się odpowiedzieć na pytania o funkcję tych nazw, ustalić, w jakim stopniu rodzaj literacki determinuje warstwę onimiczną utworu, zbadać stopień, w jakim socrealistyczna antroponimia (np. imiona bohaterów literackich) jest nośnikiem perswazyjności tych tekstów oraz czy spełnia ona wymogi nazewnictwa realistycznego.

20160129_170007M. Graf, Literackie nie-nazywanie. Onomastykon polskiej prozy współczesnej, Poznań 2015

W jednej ze współczesnych powieści czytamy: „Czytasz książkę, ale przecież możesz wyobrazić sobie, że oglądasz film. Na początku są zawsze napisy i w tle pojawiają się ludzie, miejsca, które potem łączą się w całość. Nie, to Ty w swojej głowie połączysz je w całość. Jeśli będziesz miał na to ochotę. (…) Są tam nazwiska ludzi, których i tak się potem ogląda. Kogo obchodzą ich nazwiska? (…) Po co one?”. (M. Kochan, „Franquizea”) Praca jest próbą odpowiedzi na to pytanie. To onimiczna interpretacja literackiego postmodernizmu, której celem jest nie tylko ukazanie bogactwa stosowanych przez twórców strategii nazewniczych, ale również unowocześnienie instrumentarium badawczego onomastyki literackiej; przede wszystkim jej powiązanie z badaniami teoretycznoliterackimi. W efekcie Autorka proponuje nowoczesny model lektury tekstu literackiego poprzez interpretację jego warstwy onimicznej (czyli nazw postaci, przedmiotów, przestrzeni miejskiej), ale również takich zabiegów, jak bezimienność czy quasiimienność.

ok┼éadka001R. Łapa, Predykatywne wyrażenia modalne z bezokolicznikiem we współczesnej polskiej prasie,  Poznań  2003

Praca  jest poświęcona  tzw. podstawowym jednostkom  modalnym, które  wraz  z  bezokolicznikiem współtworzą  konstrukcję  werbalną. Autorka   analizuje  wyrażenia  wyekscerpowane  z tekstów prasowych,  zróżnicowanych treściowo, strukturalnie i  intencjonalnie. Ponieważ opis modalności wyizolowanej z uwikłań tekstowych nie wystarcza do pełnego  scharakteryzowania jej wykładników, w omówieniu oprócz aspektu  semantycznego  uwzględniono  wymiar  pragmatyczny.

ok┼éadkaR. Łapa, Język prawny w świetle analizy językoznawczej. Wybrane zagadnienia składniowe,  Poznań  2015

Autorka, czerpiąc z dorobku językoznawstwa i teorii prawa, opisuje specyfikę składniową polskich aktów normatywnych. Bada kategorie semantyczne najsilniej związane z odtwarzaną we współczesnych ustawach przestrzenią administracyjno-prawną. Jedną z  kategorii jest modalność  pozwalająca na  charakterystykę uczestników określonych regulacji jako podmiotów z przysługującym im prawem bądź nałożonym na nich obowiązkiem. Przedmiot rozważań stanowią również znaczenia form gramatycznych, którymi ujmuje się osobowych i instytucjonalnych  uczestników  regulacji.

posluchac_-obrazowB. Jerzakowska, Posłuchać obrazów. Podręcznik z audiodeskrypcją do reprodukcji malarskich, uzupełniający kształcenie literackie i językowe uczniów niewidomych, Poznań 2016

Posłuchać obrazów to podręcznik do języka polskiego stworzony z myślą o uczniach niewidomych i słabowidzących na III i IV etapie edukacyjnym. Jest to publikacja poświęcona malarstwu, uzupełniająca kształcenie literackie i językowe. To innowacyjna pomoc dydaktyczna przybliżająca sztukę osobom niewidomym, pomyślana jako suplement do tradycyjnych podręczników. Celem publikacji jest umożliwienie wszystkim uczniom realizacji tematów, które integrują treści literackie z malarstwem. Publikacja zawiera 70 obrazów i reprodukcji wraz z audiodeskrypcjami oddającymi nastrój i emocje przedstawione w dziełach malarskich.

Autorka dokonała wyboru dzieł w oparciu o obowiązującą podstawę programową. W opracowaniu książki uczestniczyli metodycy nauczania języka polskiego i historii sztuki. Podręcznik został opatrzony wstępem teoretycznym i wzbogacony o  płytę CD, która zawiera pliki tekstowe i reprodukcje omawianych obrazów oraz pliki audio (mp3), umożliwiając wszystkim uczniom swobodny dostęp do zawartych w podręczniku treści.

W załączeniu streszczenie podręcznika oraz audiodeskrypcja jednej z reprodukcji w formacie mp3.

Wrzesniewska-okladkaIMG_5618[1]

 

 

20180109_103511 (2)M. Wrześniewska-Pietrzak, Aksjologiczne wyznaczniki tożsamości w wypowiedziach głuchych i czasopiśmie środowiskowym „Świat Ciszy”, Poznań 2017

Praca sytuuje się w niedługiej jak dotąd serii monografii, których przedmiotem jest społeczność głuchych pojmowana w sposób zdecydowanie niemedyczny. Świat Ciszy ma za sobą długie wieki deprecjacji trwającej od czasów Arystotelesa. W ostatnich dwóch stuleciach świat ów zagospodarowali po swojemu słyszący, nastawieni na wymuszanie na głuchych mówienia i słyszenia, czyli na rehabilitację. Publikacja odbija zdecydowanie od tego stereotypu, przedstawiając głuchotę nie jako deficyt, tylko wartość. (…) Autorka jako słysząca nie należy do społeczności głuchych, ale w wykładzie prezentuje postawę przyjaznego obserwatora. Nie ocenia głuchych z punktu widzenia kogoś lepszego, jak zwykli czynić oraliści. Relacjonowanie rzeczywistości świata głuchych pełne jest zrozumienia i empatii; jest czymś jakościowo różnym od ostentacji pochylania się nad biednym inwalidą. Fragment recenzji prof. dr. hab. Marka Świdzińskiego

K. Ruta-Korytowska, Poziom sprawności czytania i pisania u studentów z dysfunkcją słuchu, Poznań 2018.

Książka jest próbą charakterystyki sprawności pisania i czytania ze zrozumieniem wśród studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, którzy mają orzeczoną niepełnosprawność słuchową. Omawiane w monografii problemy dotyczą osób, które nie słyszą od urodzenia lub utraciły słuch we wczesnym dzieciństwie. Praca ta jest próbą określenia stopnia opanowania tych dwóch sprawności w porównaniu ze studentami pełnosprawnymi. Dlatego badania przeprowadzone zostały także w dwóch grupach kontrolnych, z których jedną stanowili słyszący studenci filologii polskiej, a drugą cudzoziemcy uczący się języka polskiego jako obcego.

Autorka podjęła bardzo ważny, budzący zainteresowanie temat – uczenie (się) głuchych polskiego języka fonicznego jako obcego, a więc podejście glottodydaktyczne w pracy z pozornymi „native speakerami”. Książka jest bardzo potrzebna na rynku edukacyjnym. Zwrócenie uwagi na konieczność (i skuteczność) stosowania metod glottodydaktycznych w nauczaniu języka ojczystego powinna być mocno podkreślana i propagowana (zwłaszcza wśród polonistów). Z recenzji wydawniczej prof. dr hab. Ewy Lipińskiej.

Publikacje zbiorowe

nazewnictwoNazewnictwo geograficzne Poznania. Zbiór studiów, red. naukowa Z. Zagórski, Poznań 2008

Monografia poświęcona nazewnictwu miejskiemu Poznania obserwowanemu zarówno z historycznej, jak i współczesnej perspektywy. Omówione zostały takie zagadnienia, jak: nazwy części miasta (Z. Zagórskie), lądowe i wodne nazwy terenowe (M. Rutkiewicz-Hanczewska), nawy ulic i ciągów komunikacyjnych (J. Chojnacki), budowle i miejsca wydzielone (M. Graf) oraz potoczne nazewnictwo miejskie Poznania (J. Padalak).

20160302_131200 (2)Miasto w perspektywie onomastyki i historii, red. I. Sarnowska-Giefing, M. Graf, Poznań 2010

Tom zawiera referaty wygłoszone podczas konferencji pod tym samym tytułem, która odbyła się w Poznaniu w 2009 roku, a której celem było zintegrowanie przedstawicieli różnych dyscyplin humanistycznych podejmujących w swych badaniach zagadnienia związane z przestrzenią miejską. Teksty te podejmują takie problemy, jak: kształtowanie się nazwiska mieszczańskiego w Polsce i Europie, antroponomastykony wybranych miast, dynamika przemian nazewniczych związanych z dziejami miasta i regionu, nazewnictwo miejskie w ujęciu diachronicznym i synchronicznym, miasto z perspektywy dokumentów archiwalnych.

20160619_105422Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji, red. I. Sarnowska-Giefing, M. Balowski, M. Graf, Poznań 2015

Tom zawiera referaty wygłoszone podczas konferencji pod tym samym tytułem, która odbyła się w Gnieźnie w 2014 roku. 72 artykuły przygotowali językoznawcy polscy oraz pochodzący z prawie wszystkich krajów słowiańskich, Niemiec i Austrii. Niektóre teksty mają charakter teoretyczny, a ich autorzy starają się przedstawić funkcje propriów oraz ich przekształcenia w zależności od denotatu i sfery komunikacji. Liczniejsze są opracowania szczegółowe, w których nazwy własne pokazane są w konkretnej funkcji i w wybranym rodzaju wypowiedzi.

Publikacje dedykowane pracownikom

okładka książki 320160302_131654 (2)

 

 

 

 

 

 

 

Z nazwą w świat. Filologiczna podróż z Profesor Ireną Sarnowską-Giefing, red. M. Graf, W. Hofmański, P. Graf, Poznań 2018.

Monografia składa się z dwóch zasadniczych części: poprzedzonych omówieniem drogi zawodowej i spisem publikacji, wybranych prac naukowych Profesor Ireny Sarnowskiej-Giefing i dedykowanych tej znakomitej badaczce tekstów autorstwa innych naukowców, znaczących specjalistów w swoich dziedzinach. Zakres tematyczny jest szeroki. Potwierdza i uzasadnia użyte w tytule sformułowanie „filologiczna podróż”. Lektura dowodzi, że zdecydowanie jest to podróż, w którą warto się wyprawić, bo i miejsca ciekawe, i przewodnicy znają się na rzeczy.

Artykuły przedstawiają różnorodne aspekty teorii i praktyki nazewniczej, ujęte w interesujący sposób. Rozważania są przekonujące, uzasadnione merytorycznie, a przy tym znamionuje je – niezależnie od indywidualnych cech wypowiedzi – elegancja stylu. Kompozycja książki jest adekwatna wobec wybranego przedmiotu badań i przyjętych rozwiązań metodologicznych. Opracowanie udanie łączy diachronię z synchronią i wpisuje się w obecny heterogeniczny charakter dominującej w nim dyscypliny badań, czyli onomastyki.

[z recenzji wydawniczej dr hab. Aliny Naruszewicz-Duchlińskiej, prof. UWM]

Publikacje poświęcone językowi religijnemu

Jan Pawel II_okladkajan pawel

Słowniki i bibliografie

20160224_080101 (2)20160229_090000 (2)20160302_130401 (2)