Projekty badawcze

„Nazwiska mieszkańców Poznania na tle antroponomastykonu innych miast wielkopolskich i ewolucji polskiego systemu antroponimicznego”  [Nr 1 H01D 042 30]

Celem naukowym projektu jest wieloaspektowe opracowanie antroponimii Poznania od XVI do końca XVIII w. Autorzy zamierzają pokazać proces kształtowania i stabilizacji nazwisk oraz odtworzyć zasób imion mieszkańców Poznania. Głównym przedmiotem badań zespołu w latach 2006-2007 pozostaje nazwisko historyczne (występujący zwykle po imieniu wykładnik identyfikacji osoby).

Projekt zakłada przygotowanie monografii będącej interdyscyplinarnym opracowaniem historycznych nazwisk mieszkańców Poznania od XVI – XVIII w. (uwzględni się punkt widzenia onomastów, historyków i archiwistów) oraz słownika historyczno-etymologicznego tychże nazwisk.

Na etapie ekscerpcji materiałów wykorzystuje się archiwalia miejskie i kościelne (rękopisy) oraz źródła drukowane.

“Edukacja dla integracji” – program podniesienia poziomu kształcenia językowego dzieci i młodzieży romskiej,

Cel główny projektu – poprawa  znajomości języka polskiego wśród Romów poprzez podniesienie poziomu kształcenia językowego Romów w placówkach oświatowych i oświatowo-wychowawczych w województwie wielkopolskim, lubuskim,  zachodniopomorskim i kujawskopomorskim do września 2012 r. o minimum 70%.

Cele szczegółowe projektu:

1) określenie problemów w zakresie komunikacji w języku polskim Romów związanych z interferencjami językowymi, najczęściaj popełnianymi błędami oraz problemami związanymi z komunikacją interkuturową;

2) opracowanie pomocy dydaktycznych do nauczania języka polskiego Romów przydatnych podczas lekcji języka polskiego, zajęć wyrównawczych, zajęć integracyjnych oraz kursów językowych;

3) nabycie kwalifikacji przez 150 nauczycieli i osób uczestniczących w procesie edukacji i socjalizacji społeczności romskiej zatrudnionych w placówkach oświatowych i oświatowowychowawczych w woj. wielkopolskim, lubuskim, zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim do pracy z dziećmi oraz młodzieżą romską. Nauczyciele po ukończeniu szkolenia będą przygotowani do efektywnego nauczania tych osób języka polskiego, a także kształtowania u nich odpowiedniej kompetencji komunikacyjnej.

Imiona  w  literaturze  polskiej  XVII-XIX w., kartoteka  (temat  węzłowy RP. III/27/5/1986-1987).

Populistyczny dyskurs polityczny w polskiej sferze publicznej” – grant przyznany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, Moduł Rozwój 2 b.
kierownik projektu: dr hab. Agnieszka Stępińska (Wydział Nauk
Politycznych i Dziennikarstwa UAM)

„Historyczne  imiona  mieszkańców Poznania.  Antroponomastykon Kultury europejskiej.” Projekt  badawczy finansowany  przez  Urząd  Miasta Poznania 2009.

Współpraca z zagranicznymi ośrodkami naukowymi:

  • 1980, 1981 r.  Georg – August – Universität  Göttingen;
  • 1987 – 199 r.  Ruprecht – Karls – Universität  Heidelberg;
  • 2006, 2007 r. –  Christian  Albrechts  Universität  zu  Kiel.