prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak

Stanisław Mikołajczak

Książki

Składnia wybranych utworów Bolesława Prusa i Stefana Żeromskiego, Wydawnictwo Naukowe UAM, Seria Filologia Polska nr 26, Poznań 1983, ss. 174.

Składnia tekstów naukowych. Dyscypliny humanistyczne, Wydawnictwo Naukowe UAM, Seria Filologia Polska nr 40, Poznań 1990, ss. 266.

Redakcja książek i czasopism

Wystawa gospodarcza Związku Miast Polskich (Investment opportunities Polish cities infrastructure and production), Poznań „Arena” 14–21.06.1992, Poznań 1992 [oprac. jęz. i red. części informacyjnej].

[współredakcja] „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 1994, t. I (XXI) (współredaktorzy: S. Bąba, M. Borejszo, A. Krygier-Łączkowska).

R. Szwed, Związek Miast Polskich 1917–1939, 1990–1994, Poznań 1995.

„Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 1996, t. III (XXIII).

[współredakcja] W przyjacielskim kręgu. Prace ofiarowane Profesorowi Zygmuntowi Zagórskiemu w 70. rocznicę urodzin, red. S. Mikołajczak, A. Sieradzki, Poznań 1996.

[współredakcja] Harry P. Hatry, Louis H. Blair, Donald M. Fisk, John M. Greiner, John R. Hall Jr. and Philip S. Schaenman, Jak skuteczne są wasze usługi komunalne? Procedury oceny ich jakości, Poznań 1996 (współredaktorzy: J. Proniewicz, T. Weigt).

„Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 1997, t. IV (XXIV).

[współredakcja] Viribus unitis. Księga poświęcona Profesor Monice Gruchmanowej w 75-lecie urodzin, red. S. Mikołajczak, M. Borejszo, Poznań 1998.

[współredakcja] Harry P. Hatry, Louis H. Blair, Donald M. Fisk, John M. Greiner, John R. Hall Jr. and Philip S. Schaenman, Jak skuteczne są wasze usługi komunalne? Procedury oceny ich jakości, wyd. II, Poznań 1998 (współredaktorzy: J. Proniewicz, T. Weigt).

[współredakcja] Silva rerum. Księga poświęcona Profesorowi Markowi Kornaszewskiemu w 70. rocznicę urodzin, red. S. Mikołajczak, M. Borejszo, Poznań 1999.

„Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 2000, t. VII (XXVII).

„Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 2002, t. IX (XXIX).

„Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 2004, t. XI (XXXI).

[współredakcja] Język religijny dawniej i dziś. Materiały z konferencji Gniezno 15–17 kwietnia 2002, red. S. Mikołajczak, ks. T. Węcławski, Poznań 2004.

Serwis Informacyjny KZ NSZZ „Solidarność” przy UAM w Poznaniu, t. 1, Poznań 2005.

Serwis Informacyjny KZ NSZZ „Solidarność” przy UAM w Poznaniu, t. 2, Poznań 2005.

[współredakcja] Język religijny dawniej i dziś II. Materiały z konferencji Gniezno 3–5 czerwca 2004, red. S. Mikołajczak, ks. T. Węcławski, Poznań 2005.

Z. Zagórski, Spisane słowa formy i myśli. Studia z lat 1955–2001, Poznań 2006.

[współredakcja] Język religijny dawniej i dziś III. Materiały z konferencji Poznań 24–26 kwietnia 2006, red. ks. P. Bortkiewicz, S. Mikołajczak, M. Rybka, Poznań 2007.

[współredakcja] Spisane słowa formy i myśli. Prace ofiarowane Profesorowi Zygmuntowi Zagórskiemu w 80. rocznicę urodzin, red. M. Graf, S. Mikołajczak, Poznań 2008.

[współredakcja] Język religijny dawniej i dziś (w kontekście teologicznym i kulturowym) IV, red. ks. P. Bortkiewicz, S. Mikołajczak, M. Rybka, Poznań 2009.

[współredakcja] Język religijny dawniej i dziś (w kontekście teologicznym i kulturowym) V, red. ks. P. Bortkiewicz, S. Mikołajczak, M. Rybka, Poznań 2009.

[współredakcja] Poznańskie Spotkania Językoznawcze, t. XVIII: Z wdzięczną pamięcią o Profesorze Władysławie Kuraszkiewiczu, red. J. Migdał, S. Mikołajczak, Poznań 2009.

[współredakcja] Poznańskie Spotkania Językoznawcze, t. XIX: Pamięci Wolnej i Niepodległej. W 90-lecie odzyskania niepodległości i wybuchu Powstania Wielkopolskiego, red. S. Mikołajczak, M. Rybka, Poznań 2009.

[współredakcja] Promieniowanie ojcostwa. Jan Paweł II w oczach kilku pokoleń Polaków, red. S. Mikołajczak, J. Sławek, M. Wrześniewska-Pietrzak, Poznań 2009.

[współredakcja] Jan Paweł II. Odnowiciel mowy polskiej, red. S. Mikołajczak, M. Wrześniewska-Pietrzak, Poznań 2009.

[współredakcja] Jan Paweł II w trosce o słowo i prawdę, red. S. Mikołajczak, M. Wrześniewska-Pietrzak, Poznań 2011.

Bibliografie

Bibliografia prac profesora Zygmunta Zagórskiego za lata 1955–1992, „Slavia Occidentalis” 1991/1992, t. 48/49, s. 9–12.

Artykuły

Próba ustalenia typowych konstrukcji syntaktyczno-stylistycznych (głównie na podstawie polskiej literatury współczesnej), „Językoznawca” 1967, nr 16–17, s. 73–92 (współautorka: B. Pachowicz).

Składnia „Popiołu i diamentu” J. Andrzejewskiego, „Językoznawca” 1968, nr 18­–19, s. 46–56.

Składnia „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza w ujęciu statystycznym (dla potrzeb stylistyki), „Język Polski” 1970, z. 2, s. 85–97.

Parenteza we współczesnej prozie polskiej (klasyfikacja i funkcje), „Studia Polonistyczne” 1973, t. I, s. 7–31 (współautor: S. Bąba).

Frazeologia w „Życiorysie własnym robotnika” Jakuba Wojciechowskiego, „Pamiętnikarstwo Polskie” 1974, z. 3–4, s. 84–106.

O orzeczeniu szeregowym, „Poradnik Językowy” 1974, z. 3, s. 117–128 (współautor: S. Bąba).

Parenteza w „Pamiętniku starego subiekta” w Lalce” B. Prusa, „Studia Polonistyczne” 1975, t. II, s. 59–70 (współautor: S. Bąba).

Uwagi językowe o pamiętniku wielkopolskiego chłopa Tomasza Skorupki, „Slavia Occidentalis” 1975, t. 33, s. 45–63.

Składniowo-stylistyczny kształt prozy poetyckiej w „Puszczy jodłowej” S. Żeromskiego, „Studia Polonistyczne” 1976, t. III, s. 115–126.

Uwagi o realizacji programu nauczania gramatyki opisowej języka polskiego w zakresie fonetyki i fonologii, [w:] Materiały dyskusyjne ogólnopolskiej konferencji poświęconej realizacji programu gramatyki opisowej języka polskiego w uniwersytetach i wyższych szkołach pedagogicznych, Puławy 2–3 VI 1976, red. T. Skubalanka, J. Sierociuk, Lublin 1976, s. 18–27 (współautor: M. Kornaszewski).

Wypowiedzenie pojedyncze w twórczości prozatorskiej B. Prusa, „Studia Polonistyczne” 1977, t. IV, s. 75–86.

Problematyka nazewnictwa ulic miasta Poznania, [w:] Materiały sympozjum naukowo-technicznego na temat „Geodezja w gospodarce miejskiej na przykładzie miasta Poznania”, Poznań 1978, s. 1–24 (współautor: J. Pietrzyk).

Składnia wybranych utworów Bolesława Prusa i Stefana Żeromskiego. (Wypowiedzenia zestawione), „Studia Językoznawcze. Streszczenia Prac Doktorskich PAN” 1978, t. III, s. 83­–116.

Z problematyki badań składniowo-stylistycznych, „Sprawozdania Wydziału Filologiczno-Filozoficznego PTPN” 1978, nr 94 za rok 1976, s. 41–45.

Funkcje pauzy w wypowiedzeniach utworów Bolesława Prusa, „Studia Polonistyczne” 1979, t. VII, s. 103–113.

Wypowiedzenia wewnętrznie nawiązane w twórczości Bolesława Prusa, „Poradnik Językowy” 1979, z. 1, s. 13–18.

Funkcje pauzy w wypowiedzeniach utworów Stefana Żeromskiego, „Studia Polonistyczne” 1980, t. VIII, s. 133–143.

O nazwach własnych, „Tydzień” 1980, nr 25, s. 18.

Ulica Umółtowska a Umułtowo, „Tydzień” 1980, nr 25, s. 18.

O antroponimach, „Tydzień” 1980, nr 34, s. 13.

Nazwy ulic Poznania, „Tydzień” 1980, nr 37, s. 18.

Budowa zdań złożonych w pracach pisemnych uczniów liceów ogólnokształcących, [w:] Nauczanie języka polskiego w szkołach podstawowych i średnich. Referaty z konferencji naukowo-dydaktycznej w Koninie 26–27 III 1979, red. M. Pietraszewski i in., Poznań 1981, s. 35–41.

Parenteza w polskiej liryce współczesnej, [w:] O języku literatury, red. J. Bubak, A. Wilkoń, Katowice 1981, s. 79–105 (współautor: S. Bąba).

Szyk grupy podmiotu i grupy orzeczenia w kontekście spójności tekstu (na przykładzie wypowiedzeń z prozy B. Prusa i S. Żeromskiego), „Studia Polonistyczne” 1983, t. X, s. 69–79.

Wypowiedzenia pojedyncze wobec wypowiedzeń składowych w kontekście badań składniowo-stylistycznych, [w:] O języku artystycznym, red. t. V, Katowice 1986, s. 67–77.

Architektura tekstu naukowego, [w:] Księga okolicznościowa ofiarowana docentowi Michałowi Witkowskiemu, Poznań 1987, s. 97–111 (na prawach rękopisu).

Jak się zaczynają artykuły językoznawcze?, „Studia Polonistyczne” 1987, t. XIV­–XV, s. 143–163.

Frazeologia w pamiętnikach dwóch chłopów wielkopolskich Tomasza i Wawrzyńca Skorupków, [w:] Język osobniczy jako przedmiot badań lingwistycznych, red. J. Brzeziński, Zielona Góra 1988, s. 215–230 (współautor: S. Bąba).

Metatekst w tekście naukowym metatekstyzmy parafrazujące, „Sprawozdania Wydziału Filologiczno-Filozoficznego PTPN” 1988, nr 103 za rok 1986, s. 84–88.

O nazwach ulic Poznania, [w:] Język zwierciadłem kultury, czyli nasza codzienna polszczyzna, red. H. Zgółkowa, Poznań 1988, s. 87–103.

Składniowe delimitatory początku artykułów językoznawczych, „Sprawozdania Wydziału Filologiczno-Filozoficznego PTPN” 1988, nr 103 za rok 1986, s. 56–59.

Przydawka imiesłowowa w humanistycznych tekstach naukowych, „Sprawozdania Wydziału Filologiczno-Filozoficznego PTPN” 1989, nr 104 za rok 1987, s. 40–46.

Ile jest języków na świecie?, „Dzisiaj. Dziennik Wielkopolan” 1 III 1990, s. 4.

Narody i języki, „Dzisiaj. Dziennik Wielkopolan” 15 III 1990, s. 4.

Jak się rodzą nowe języki, „Dzisiaj. Dziennik Wielkopolan” 27 III 1990, s. 4.

Mieszkać na wygnajewie, „Dzisiaj. Dziennik Wielkopolan” 3 IV 1990, s. 4.

Metatekst w tekście humanistycznych prac naukowych, „Studia Polonistyczne” 1991, t. XVI–XVII, s. 147–174.

Jubileusz 65-lecia profesora doktora habilitowanego Zygmunta Zagórskiego, „Slavia Occidentalis” 1992, t. 48/49, s. 1–8.

Składnia współczesnych ustaw sejmowych, [w:] Język a współczesne społeczeństwo polskie. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej dla uczczenia 75. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości (9–10 XI 1993 r.), red. Z. Zagórski, Poznań 1994, s. 37–48.

Struktura wewnętrzna nazwisk odimiennych, [w:] Słowa służebne. Prace ofiarowane Profesor Monice Gruchmanowej na 70-lecie Jej urodzin, red. H. Zgółkowa, Poznań 1994, s. 59–75 (współautorka: B. Mikołajczakowa).

Składniowe wyznaczniki ramy delimitacyjnej powieści (i opowiadań), „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 1995, t. II (XXII), s. 37–56.

Neologizmy słowotwórcze w publicystyce Waldemara Łysiaka, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 1996, t. III (XXIII), s. 18–66.

Porównania w „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza – nierocznicowe uwagi w stulecie wydania, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 1996, t. III (XXIII), s. 67–91 (współautorka: B. Mikołajczakowa).

Profesor Zygmunt Zagórski uczony i człowiek, [w:] W przyjacielskim kręgu. Prace ofiarowane Profesorowi Zygmuntowi Zagórskiemu w 70. rocznicę urodzin, red. S. Mikołajczak, A. Sieradzki, Poznań 1996, s. 7–16.

Tekstowa i językowa struktura informacji prasowych Biura Prasowego Rządu, [w:] Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, t. III, red. M. Białoskórska, Szczecin 1996, s. 91–108.

Uwagi wstępne do opisu onomatopei w języku polskim, [w:] W przyjacielskim kręgu. Prace ofiarowane Profesorowi Zygmuntowi Zagórskiemu w 70. rocznicę urodzin, red. S. Mikołajczak, A. Sieradzki, Poznań 1996, s. 99–109.

Jedno dłuższe spojrzenie wstecz. Co znaczy nazwa dzielnicy, „Na Skraju” 2 VII 1996, s. 2.

Nasze ulice. Jak rodziły się ich nazwy, „Na Skraju” 10 X 1996, s. 5.

Polskie współczesne słownictwo pochodzące od nazw narodów Europy i świata, „Nauczni Trudowe”, t. 36, kn. 1, Płowdiw 1998, s. 599–609.

Porównania w „Statku” Waldemara Łysiaka, [w:] Viribus unitis. Księga poświęcona Profesor Monice Gruchmanowej w 75-lecie urodzin, red. S. Mikołajczak, M. Borejszo, Poznań 1998, s. 105–117 (współautorka: B. Mikołajczakowa).

Reduplikacja leksykalna w języku polskim, [w:] Poznańskie Spotkania Językoznawcze, t. III, red. Z. Krążyńska, Z. Zagórski, Poznań 1998, s. 65–81.

Liczebniki w polskiej frazeologii w ujęciu językowym i kulturowym, [w:] Poznańskie Spotkania Językoznawcze, t. V, cz. 2, red. Z. Krążyńska, Z. Zagórski, Poznań 1999, s. 49–58.

Narody Europy i świata w polskim słownictwie współczesnym, „Chrześcijański Demokrata” styczeń 1999, s. 6–7.

O kałmukach, prusakach, francuzach, meksyku, kaszmirze, abisynce i innych wyrazach od nazw narodów wywiedzionych, „Chrześcijański Demokrata” marzec 1999, s. 8.

Relacje nadawczo-odbiorcze w hasłach wyborczych, [w:] Viro Doctissimo Optime Merito. Prace ofiarowane Profesorowi Zenonowi Sobierajskiemu w 80. rocznicę urodzin, red. H. Nowak, Poznań 1999, s.137–143.

Składnia wypowiedzeń pojedynczych w notatkach syntetycznych na przykładzie „Przeglądu Wydarzeń” w „Gazecie Polskiej”, [w:] Silva rerum. Księga poświęcona Profesorowi Markowi Kornaszewskiemu w 70. rocznicę urodzin, red. S. Mikołajczak, M. Borejszo, Poznań 1999, s. 121–133.

Narody świata we współczesnej polskiej leksyce apelatywnej, [w:] Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, t. VI, red. M. Białoskórska, Szczecin 2000, s. 99–116.

Składnia wypowiedzeń pojedynczych w tekstach syntetycznych na przykładzie streszczeń „Komunikatów z biura CBOS-u”, [w:] Poznańskie Spotkania Językoznawcze, t. VI, red. Z. Krążyńska, Z. Zagórski, Poznań 2000, s 56–67.

Składnia wypowiedzeń złożonych w notatkach syntetycznych na przykładzie „Przeglądu Wydarzeń” w „Gazecie Polskiej”, „Prace Filologiczne” 2000, t. XLV, s. 397–404.

Porównania w powieściach historycznych Henryka Sienkiewicza, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 2001, t. VIII (XXVIII), s. 87–112.

Porównania w prozie artystycznej Waldemara Łysiaka, [w:] W kręgu języka polskiego. Śląsko-poznańskie kolokwia lingwistyczne, red. E. Jędrzejko, Katowice 2001, s. 22–31.

Składnia tekstów syntetycznych na przykładzie „Najważniejszych Wydarzeń” i „Opinii” Informacji Biura Prasowego Rządu, [w:] Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, t. VII, red. M. Białoskórska, Szczecin 2001, s. 109–130.

Słownictwo odnarodowe w „Słowniku języka polskiego” Samuela B. Lindego, „Studia Językoznawcze” 2002, t. 1, s. 221–235.

Neologizmy słowotwórcze w publicystyce Waldemara Łysiaka, [w:] Waldemar Łysiak w oczach Czytelników, recenzentów, „wrogów”, krytyków. Zebrał i oprac. B. Emchowicz, Warszawa 2003, s. 408–447 (przedruk).

Słownictwo nagłówków w prasie sportowej (na przykładzie „Przeglądu Sportowego”, „Sportu” i „Piłki Nożnej”), „Studia Językoznawcze” 2003, t. 3, s. 89–108.

Modlitwa powszechna – kształt językowy i charakterystyka gatunkowa, [w:] Język religijny dawniej i dziś. Materiały z konferencji Gniezno 15–17 kwietnia 2002, red. S. Mikołajczak, ks. T. Węcławski, Poznań 2004, s. 86–94.

Porównania w „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej, [w:] Język polski w perspektywie diachronicznej i synchronicznej, red. K. Maćkowiak, C. Piątkowski, Zielona Góra 2004, s. 163–172.

Słowo wstępne, [w:] Język religijny dawniej i dziś. Materiały z konferencji Gniezno 15–17 kwietnia 2002, red. S. Mikołajczak, ks. T. Węcławski, Poznań 2004, s. 9–10 (współautor: ks. T. Węcławski).

Zaimki w polskich frazeologizmach, [w:] Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną. Prace dedykowane Profesorowi Stanisławowi Bąbie w 65-lecie urodzin, red. J. Liberek, Poznań 2004, s. 213–220.

Porównania w „Awanturze o Basię” i „Szatanie z siódmej klasy” Kornela Makuszyńskiego, [w:] Ad perpetuam rei memoriam. Profesorowi Wojciechowi Ryszardowi Rzepce z okazji 65. urodzin, red. J. Migdał, Poznań 2005, s. 281–286.

Składniowy kształt modlitwy wiernych, [w:] Język religijny dawniej i dziś II. Materiały z konferencji Gniezno 3–5 czerwca 2004, red. S. Mikołajczak, ks. T. Węcławski, Poznań 2005, s. 120–128.

Prof. Zygmunt Zagórski – uczony i człowiek, [w:] Z. Zagórski, Spisane słowa, formy i myśli. Studia z lat 1955–2001, Poznań 2006, s. 11–22.

Dorobek naukowy Profesora Zygmunta Zagórskiego, [w:] Spisane słowa, formy i myśli. Prace ofiarowane Profesorowi Zygmuntowi Zagórskiemu w 80. rocznicę urodzin, red. M. Graf, S. Mikołajczak, Poznań 2008, s. 15–28.

Językowy kształt wpisów kondolencyjnych po śmierci Jana Pawła II w księdze parafii pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Poznaniu, [w:] Język religijny dawniej i dziś III. Materiały z konferencji Poznań 24–26 kwietnia 2006, red. P. Bortkiewicz, S. Mikołajczak, M. Rybka, Poznań 2007, s. 24–33.

Wstęp, [w:] Język religijny dawniej i dziś III. Materiały z konferencji Poznań 24–26 kwietnia 2006, red. P. Bortkiewicz, S. Mikołajczak, M. Rybka, Poznań 2007, s. 9–10.

Elementy języka religijnego we wpisach kondolencyjnych po śmierci Jana Pawła II w księdze parafii pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Poznaniu, [w:] Poznańskie Spotkania Językoznawcze, t. XVII: Jan Paweł II – Obrońca godności człowieka. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej z okazji VII Dnia Papieskiego, red. M. Rybka, Poznań 2008, s. 81–90.

Językoznawcy o wpływie Jana Pawła II na język polski, [w:] Jan Paweł II. Odnowiciel mowy polskiej, red. S. Mikołajczak, M. Wrześniewska-Pietrzak, Poznań 2009, s. 61–76.

Manifestowanie się patriotyzmu w pismach Augusta kardynała Hlonda Prymasa Polski, [w:] Język religijny dawniej i dziś (w kontekście teologicznym i kulturowym) IV. Materiały z konferencji Gniezno 22–24 września 2008, red. ks. P. Bortkiewicz, S. Mikołajczak, M. Rybka, Poznań 2009, s. 41–54.

Ojczyzna w listach pasterskich Augusta Kardynała Hlonda (z okresu międzywojennego), [w:] Poznańskie Spotkania Językoznawcze, t. XIX: Pamięci Wolnej i Niepodległej. W 90-lecie odzyskania niepodległości i wybuchu Powstania Wielkopolskiego, red. S. Mikołajczak, M. Rybka, Poznań 2009, s. 69–80.

Słowo od redaktorów, [w:] Jan Paweł II. Odnowiciel mowy polskiej, red. S. Mikołajczak, M. Wrześniewska-Pietrzak, Poznań 2009, s. 9–22 (współautorka: M. Wrześniewska-Pietrzak).

Sposoby określania Ojca Świętego Jana Pawła II po śmierci przez dziennikarzy i zwykłych parafian, [w:] Poznańskie Spotkania Językoznawcze, t. XVIII: Z wdzięczną pamięcią o Profesorze Władysławie Kuraszkiewiczu, red. J. Migdał, S. Mikołajczak, Poznań 2009, s. 87–98.

Wprowadzenie, [w:] Język religijny dawniej i dziś (w kontekście teologicznym i kulturowym) IV. Materiały z konferencji Gniezno 22–24 września 2008, red. ks. P. Bortkiewicz, S. Mikołajczak, M. Rybka, Poznań 2009, s. 9–18 (współautorzy: ks. P. Bortkiewicz, M. Rybka).

Badania nad językiem religijnym w Polsce po roku 1989, „Folia Philologica Macedono-Polonica”, t. 8: Pięćdziesiąt lat polonistyki w Macedonii 1959–2009, red. M. Mirkulowska, Skopje, 2011, s. 175–187 (współautorka: M. Rybka).

Językoznawcy o wpływie Jana Pawła II na język polski, [w:] Jan Paweł II w trosce o słowo i prawdę, red. S. Mikołajczak, M. Wrześniewska-Pietrzak, Poznań 2011, s. 15–31 (przedruk).

Słowo od redaktorów, [w:] Jan Paweł II w trosce o słowo i prawdę, red. S. Mikołajczak, M. Wrześniewska-Pietrzak, Poznań 2011, s.7–11 (współautorka: M. Wrześniewska-Pietrzak).

Badania nad językiem religijnym w Polsce w latach 1988–2013. Osiągnięcia – perspektywy badawcze, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 2013, t. 20 (40), z. 2, s. 145–158 (współautorka: M. Rybka). 

Powrót nowomowy. Z prof. Stanisławem Mikołajczakiem, filologiem, językoznawcą rozmawia Krzysztof Nowak, „W Sieci” 2013, nr 14, s. 64–66.

Recenzje

T. Fridelówna, Kategoria plurale tantum w języku polskim, „Slavia Occidenta1is” 1971, t. 28/29, s. 312–316.

J. Kobylińska, Rozwój form dopełniacza liczby pojedynczej rzeczowników rodzaju męskiego w języku polskim, „Slavia Occidentalis” 1972, t. 30, s. 219–222.

M. Grad-Mucowa, Fleksja rzeczowników w gwarach Mazowsza, „Slavia Occidentalis” 1974, t. 32, s. 224­–227.

B. Klebanowska, Znaczenia lokatywne polskich przyimków właściwych, „Slavia Occidentalis” 1975, t. 33, s. 147–151.

S. Bąk, Mowa polska na Śląsku, „Slavia Occidentalis” 1977, t. 34, s. 192–196.

A. Krupianka, Czasowniki z przedrostkami przestrzennymi w polszczyźnie XVII wieku, „Slavia Occidentalis” 1982, t. 39, s. 206–208.

Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny. Materiały II Kolokwium Językoznawczego Szczecin 16–18 września 1992, t. I, red. M. Białoskórska, S. Kania, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 1994, t. I (XXI), s. 132–137.

M. Ruszkowski, Składnia prozy Witolda Gombrowicza, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 1995, t. II (XXII), s. 179–183.

Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny. Materiały III Kolokwium Językoznawczego Skrzynki 13–16 września 1993, t. II, red. M. Białoskórska, A. Belchnerowska, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 1995, t. II (XXII), s. 192–196.

K. Handke, Polski język familijny. Opis zjawiska, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 1996, t. III (XXIII), s. 246–249.

J. Reichan, K. Woźniak, Polskie atlasy dialektologiczne i etnograficzne, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 2006, t. XIII (XXXIII), s. 285–290.

Terenowe badania dialektologiczne

Zebranie materiału gwarowego z dwóch punktów w Wielkopolsce (Drawsko, Promno) do Ogólnosłowiańskiego atlasu językowego – po 3400 pytań kwestionariuszowych.

Zebranie materiału gwarowego z 11 punktów w północnej Wielkopolsce (4 wspólnie z Z. Zagórskim) do Atlasu języka i kultury ludowej Wielkopolski – po około 1700 pytań kwestionariuszowych.

Zebranie materiału gwarowego z dwóch punktów w województwie zielonogórskim według kwestionariusza Z. Zagórskiego Mały kwestionariusz do badań integracji językowej na wsi – po około 400 pytań kwestionariuszowych zebranych w 4 grupach wiekowych i 4–6 grupach regionalnych.

Sprawozdania, jubileusze, wspomnienia

Sesja naukowa poświęcona pamięci Profesora Mikołaja Prudnickiego, „Slavia Occidentalis” 1980, t. 38, s. 198–199.

Dzień bydgoski w Poznaniu, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 1995, t. II (XXII), s. 199–200.

Dzień toruński w Poznaniu, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 1995, t. II (XXII), s. 201–202.

Św. Pamięci Profesor Władysław Kuraszkiewicz 1905–1997, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 1997, t. IV (XXIV), s. 7–8.

Św. Pamięci Profesor Marek Kornaszewski 1930–2000, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 2000, t. VII (XXVII), s. I.

Konferencja naukowa „Język religijny dawniej i dziś”, Gniezno, 15–17 kwietnia 2002 r., „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 2002, t. IX (XXIX), s. 264–267.

Czas zatrzymany w fotografiach, [w:] Z. Zagórski, Spisane słowa, formy i myśli. Studia z lat 1955–2001, Poznań 2006, s. 23–30.

Słowo o Jubileuszu, [w:] Spisane słowa, formy i myśli. Prace ofiarowane Profesorowi Zygmuntowi Zagórskiemu w 80. rocznicę urodzin, red. M. Graf, S. Mikołajczak, Poznań 2008, s. 7–9 (współautorka: M. Graf).

Wybór artykułów o tematyce społecznej

Solidarność” uniwersytecka po roku działalności, [w:] Kronika UAM za rok 1981 – nadbitka 1984, s. 1–9.

Poznaniacy Armenii, „W drodze” 1989, nr 4, s. 95–101 (współautor: P. Łączkowski).

Solidarność uniwersytecka po roku działalności, [w:] Serwis Informacyjny KZ NSZZ „Solidarność” przy UAM w Poznaniu 1981, t. 1, Poznań 2005, s. 23–28.

Wstęp, [w:] Serwis Informacyjny KZ NSZZ „Solidarność” przy UAM w Poznaniu 1981, Poznań 2005, t. 1, s. 7–22.

Czas narodowej katechezy. Rozmowa z prof. Stanisławem Mikołajczakiem, językoznawcą, wykładowcą w Instytucie Filologii Polskiej UAM, „Przewodnik Katolicki” 2009, nr 8, s. 37.

Zasada solidarności społecznej w wychowaniu i utrzymaniu dzieci i młodzieży jako gwarant suwerenności demograficznej Polski, „Actum” 2009, nr 1, s. 37–46.

Jak zadbać o demografię, „Nasz Dziennik” 2010, nr 134, s. 13.