mgr Marta Nowak

pokój 311

Doktorantka w Zakładzie Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki. Pracę doktorską poświęconą onomastyce literackiej w kryminale poznańskim pisze pod kierunkiem prof. UAM dr hab. Magdaleny Graf. Interesuje się także onomastyką literacką w przekładzie, której poświęciła prace: licencjacką i magisterską. W 2015 roku uzyskała tytuł magistra, praca magisterska pt. Strategie tłumaczeniowe w przekładzie antroponimów i toponimów w powieści Ania z Zielonego Wzgórza Lucy Maud Montgomery powstała pod kierunkiem prof. UAM dr hab. Agnieszki Słobody. Od 2018 roku członek Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia (WZOJK). Od kwietnia 2018 roku do końca września 2019 była zatrudniona na stanowisku stypendysty/doktoranta w projekcie naukowym Sonata Bis finansowanym przez NCN: Rola cech fonologicznych w fonotaktyce: Badanie struktury i przyswajania zbitek spółgłoskowych w językach słowiańskich i germańskich.

Publikacje

Artykuły:

 • Obcy w swoim kraju czy swój w obcym? O poczuciu obcości na emigracji oraz po powrocie do ojczyzny [w:] Obce przestrzenie. Wschód-Rosja-Konteksty, red. M. Jedliński, K. Witczak. Bydgoszcz 2016.
 • Jak Rachel została Marylą? Tłumacz w roli wykluczającego [w:] Kulturoznawcze Studia Germanistów i Przyjaciół 3. Wykluczenia, red. D. Gortych, Poznań 2016.
 • Czy sposoby nazywania osób z niepełnosprawnością mogą decydować o ich wolności? [w:] Kulturoznawcze Studia Germanistów i Przyjaciół 4. Wolność, red. D. Gortych, Poznań 2017.
 • Mówienie o kobietach i do kobiet w twórczości Elizy Orzeszkowej [w:] Aksjomaty i dylematy w życiu i twórczości Elizy Orzeszkowej, red. E. Skorupska-Raczyńska, J. Rutkowska, Gorzów Wlkp. 2017.
 • Od dawnego do współczesnego Poznania w kryminale, „Adeptus” nr 9, 2017. (tekst)
 • Audiodeskrypcja i glottodydaktyka w kształceniu uczniów z niepełnosprawnością, „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania” nr 2 (23), 2017. (tekst)
 • Język elficki jako element kreowania świata fantasy w twórczości J. R. R. Tolkiena [w:] Kreatywność językowa w literaturze i mediach, red. B. Cieśla, M. Pietrzak, Łódź 2017.
 • Tłumacz jako autor tytułów filmów i seriali, 
  „Białostockie Archiwum Językowe” nr 17, 2017. (tekst)
 • Męski język, kobiece spojrzenie – różnice biolektalne w tworzeniu opisów na portalu społecznościowym Facebook [w:] Język i kultura w komunikacji społecznej. Tradycja – Teraźniejszość – Perspektywy, red. A. Drabina-Różewicz, A. Momot, Wrocław 2018. (tekst)
 • Onomastykon wybranych poznańskich powieści kryminalnych (urbanonimy i antroponimy), „Język. Religia. Tożsamość” nr 1 (17), 2018. (tekst)
 • Sytuacja kobiet z niepełnosprawnością na rynku pracy
  studium przypadku [w:] Osoby z niepełnosprawnościami – pełne uczestnictwo w społeczeństwie. Podnoszenie jakości życia osób z niepełnosprawnościami w Polsce, red. A. Korombel, Częstochowa 2018.
 • Funkcje antroponimów w oryginale i przekładzie literatury dziecięcej, „Prace Językoznawcze” XX/2, 2018. (tekst)
 • Mężczyzna w baraniej czapie i rudy lisek ze stolicy – funkcja deskrypcji jednostkowej w poznańskich kryminałach [w:] Z nazwą w świat. Filologiczna podróż z Profesor Ireną Sarnowską-Giefing, red. M. Graf, W. Hofmański, P. Graf, Poznań 2018.
 • Funkcja frazeologizmów w wybranych poznańskich powieściach kryminalnych, „Adeptus” nr 13, 2019. (tekst)
 • Wykorzystanie motywu węża w cyklu powieści Joanne Kathleen Rowling „Harry Potter” [w:] Gady, płazy i potwory w kulturach świata. Gorzowskie studia bestiograficzne IV, red. E. Skorupska-Raczyńska, J. Rutkowska, Gorzów Wlkp. 2018.

Recenzje:

 • Poznańskie Spotkania Językoznawcze”, t. 27: Przestrzenie językoznawstwa. Prace dedykowane Profesor Irenie Sarnowskiej-Giefing, red. Magdalena Graf, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2014, ss. 219, „Poznańskie  Studia  Polonistyczne.  Seria  Językoznawcza”  vol. 23 (43) nr 1.
 • Izabela Domaciuk-Czarny, „Nazwy własne w przestrzeni literackiej i wirtualnej typu fantasy”. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Składowskiej. Lublin 2015, ss. 223, „Prace Językoznawcze” XIX/2, 2017. (tekst)