mgr Marta Nowak

Nowak Marta (2)Konsultacje w semestrze letnim

czwartek godz. 18.00-18.45

pokój 311

Doktorantka w Zakładzie Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki. Pracę doktorską poświęconą onomastyce literackiej w kryminale poznańskim pisze pod kierunkiem dr hab. Magdaleny Graf. Interesuje się także onomastyką literacką w przekładzie, której poświęciła prace: licencjacką i magisterską. W 2015 roku uzyskała tytuł magistra, praca magisterska pt. Strategie tłumaczeniowe w przekładzie antroponimów i toponimów w powieści Ania z Zielonego Wzgórza Lucy Maud Montgomery powstała pod kierunkiem dr hab. Agnieszki Słobody. Od 2018 roku członek Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia (WZOJK).

Publikacje

Artykuły:

 • Obcy w swoim kraju czy swój w obcym? O poczuciu obcości na emigracji oraz po powrocie do ojczyzny [w:] Obce przestrzenie. Wschód-Rosja-Konteksty, red. M. Jedliński, K. Witczak. Bydgoszcz 2016.
 • Jak Rachel została Marylą? Tłumacz w roli wykluczającego [w:] Kulturoznawcze Studia Germanistów i Przyjaciół 3. Wykluczenia, red. D. Gortych, Poznań 2016.
 • Czy sposoby nazywania osób z niepełnosprawnością mogą decydować o ich wolności? [w:] Kulturoznawcze Studia Germanistów i Przyjaciół 4. Wolność, red. D. Gortych, Poznań 2017.
 • Mówienie o kobietach i do kobiet w twórczości Elizy Orzeszkowej [w:] Aksjomaty i dylematy w życiu i twórczości Elizy Orzeszkowej, red. E. Skorupska-Raczyńska, J. Rutkowska, Gorzów Wlkp. 2017.
 • Od dawnego do współczesnego Poznania w kryminale, „Adeptus” nr 9, 2017. (tekst)
 • Audiodeskrypcja i glottodydaktyka w kształceniu uczniów z niepełnosprawnością, „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania” nr 2 (23), 2017. (tekst)
 • Język elficki jako element kreowania świata fantasy w twórczości J. R. R. Tolkiena [w:] Kreatywność językowa w literaturze i mediach, red. B. Cieśla, M. Pietrzak, Łódź 2017.
 • Tłumacz jako autor tytułów filmów i seriali, 
  „Białostockie Archiwum Językowe” nr 17, 2017. (tekst)
 • Męski język, kobiece spojrzenie – różnice biolektalne w tworzeniu opisów na portalu społecznościowym Facebook [w:] Język i kultura w komunikacji społecznej. Tradycja – Teraźniejszość – Perspektywy, red. A. Drabina-Różewicz, A. Momot, Wrocław 2018. (tekst)
 • Onomastykon wybranych poznańskich powieści kryminalnych (urbanonimy i antroponimy), „Język. Religia. Tożsamość” nr 1 (17), 2018. (tekst)
 • Sytuacja kobiet z niepełnosprawnością na rynku pracy
  – studium przypadku [w:] Osoby z niepełnosprawnościami – pełne uczestnictwo w społeczeństwie. Podnoszenie jakości życia osób z niepełnosprawnościami w Polsce, red. A. Korombel, Częstochowa 2018.
 • Funkcje antroponimów w oryginale i przekładzie literatury dziecięcej, „Prace Językoznawcze” XX/2, 2018. (tekst)
 • Mężczyzna w baraniej czapie i rudy lisek ze stolicy – funkcja deskrypcji jednostkowej w poznańskich kryminałach [w:] Z nazwą w świat. Filologiczna podróż z Profesor Ireną Sarnowską-Giefing, red. M. Graf, W. Hofmański, P. Graf, Poznań 2018.

Recenzje:

 • Poznańskie Spotkania Językoznawcze”, t. 27: Przestrzenie językoznawstwa. Prace dedykowane Profesor Irenie Sarnowskiej-Giefing, red. Magdalena Graf, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2014, ss. 219, „Poznańskie  Studia  Polonistyczne.  Seria  Językoznawcza”  vol. 23 (43) nr 1.
 • Izabela Domaciuk-Czarny, „Nazwy własne w przestrzeni literackiej i wirtualnej typu fantasy”. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Składowskiej. Lublin 2015, ss. 223, „Prace Językoznawcze” XIX/2, 2017. (tekst)