mgr Marta Nowak

Nowak Marta (2)

Doktorantka w Zakładzie Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki. Pracę doktorską poświęconą onomastyce literackiej pisze pod kierunkiem dr hab. Magdaleny Graf. Interesuje się także onomastyką literacką w przekładzie, której poświęciła prace: licencjacką i magisterską. W 2015 roku uzyskała tytuł magistra, praca magisterska pt. Strategie tłumaczeniowe w przekładzie antroponimów i toponimów w powieści Ania z Zielonego Wzgórza Lucy Maud Montgomery powstała pod kierunkiem dr hab. Agnieszki Słobody.

Publikacje

Artykuły:

Obcy w swoim kraju czy swój w obcym? O poczuciu obcości na emigracji oraz po powrocie do ojczyzny [w:] Obce przestrzenie. Wschód-Rosja-Konteksty, red. M. Jedliński, K. Witczak. Bydgoszcz 2016.

Jak Rachel została Marylą? Tłumacz w roli wykluczającego [w:] Kulturoznawcze Studia Germanistów i Przyjaciół 3. Wykluczenia, red. D. Gortych, Poznań 2016.

Mówienie o kobietach i do kobiet w twórczości Elizy Orzeszkowej [w:] Aksjomaty i dylematy w życiu i twórczości Elizy Orzeszkowej, red. E. Skorupska-Raczyńska, J. Rutkowska, Gorzów Wlkp. 2017.

Od dawnego do współczesnego Poznania w kryminale, „Adeptus” nr 9 (2017). (tekst)

Audiodeskrypcja i glottodydaktyka w kształceniu uczniów z niepełnosprawnością, „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania” nr 2 (23) (2017). (tekst)

Recenzje:

Poznańskie Spotkania Językoznawcze”, t. 27: Przestrzenie językoznawstwa. Prace dedykowane Profesor Irenie Sarnowskiej-Giefing, red. Magdalena Graf, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2014, ss. 219, „Poznańskie  Studia  Polonistyczne.  Seria  Językoznawcza”  vol. 23 (43) nr 1.

Izabela Domaciuk-Czarny, „Nazwy własne w przestrzeni literackiej i wirtualnej typu fantasy”. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Składowskiej. Lublin 2015, ss. 223, „Prace Językoznawcze” XIX/2, 2017, s. 153-158. (tekst)