dr Wojciech Hofmański

Wojciech Hofmański

Konsultacje w semestrze zimowym

wtorek, godz. 16.00-16.45, pokój 310.

środa, godz. 12.45-13.30, pokój 310

mail: wh@amu.edu.pl

Adiunkt, absolwent Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, polonista i językoznawca. Laureat konkursu stypendialnego Fundacji UAM (2012) i czterokrotny stypendysta na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Karola w Pradze. Członek Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego, rady „Biuletynu Polonistycznego” przy IBL PAN oraz Stowarzyszenia „Bristol”. Od 2013 roku pracował w Katedrze Studiów Środkowoeuropejskich UK, a od 2017 związany jest z Instytutem Filologii Polskiej UAM. Prowadzi badania w zakresie psycholingwistyki, lingwistyki kontaktowej i glottodydaktyki polonistycznej. Przedmiotem szczególnego zainteresowania uczynił fenomen komunikatywności międzyjęzykowej oraz problematykę interakcji pokrewnych lingwokultur. Jest także publicystą czeskiego kwartalnika „Demokratický střed”. W nielicznych wolnych chwilach podróżuje pociągami po Europie Środkowej.

 

Wybrane publikacje (w Polsce i za granicą)

Książki:

 • Hofmański W.: Transfer ujemny a kompetencja językowa. Język polski w nauczaniu Słowian. Praha, Karolinum, 2014. 210 s. • p. ISBN 978-80-246-2610-9.

Rozdziały w monografiach zbiorowych:

 • Hofmański W., Pospiszil K.: Pragmakulturowe granice gościnności, w: Dyskursy gościnności. Etyka współbycia w perspektywie późnej nowoczesności, Warszawa 2018, s. 299-312.
 • Hofmański W.: Komunikatywność międzyjęzykowa  a proces glottodydaktyczny. JPJO w rodzimej przestrzeni etnokulturowej, w: Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy, koncepcje, perspektywy, red. J. Tambor, T.6. W kręgu (glotto) dydaktyki, red. A. Achtelik, K. Graboń, Katowice 2018, s. 177-189.
 • Hofmański W.: O potrzebie badań nad słowiańską komunikatywnością. In Proměny polonistiky: tradice a výzvy polonistických studií. Praha, Karolinum, 2014, s. • p. 199-208. ISBN 978-80-246-2732-8.
 • Hofmański W.: Językoznawstwo a promocja kultury polskiej poza granicami kraju. In Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura. Monografia ze studiów slawistycznych. Červený Kostelec, Nakladatelství Pavel Mervart, 2013, s. • p. 111-119. ISBN 978-80-7465-082-6.
 • Hofmański W.: Polszczyzna a Słowianie: Wymowa a perspektywie procesu glottodydaktycznego. In SLAVICA IUVENUM XII. Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě, 2011, s. • p. 86-93. ISBN 978-80-7368-931-5.
 • Hofmański W., Januszkiewicz M.: Zwrot lingwistyczny a postdyscyplinarność. In Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji III. Kontekst a komunikacja. Olsztyn (Polsko), Zakład poligraficzny UWM, 2011, s. • p. 244-253. ISBN 978-83-61605-52-2.
 • Hofmański W.: Slavistické a kognitivní aspekty glottodidaktiky: Český student versus pasti komunikativnosti. In Problematika českého jazyka, literatury a kultury očima mladých doma i ve světě. Brno, Tribun EU, 2010, s. • p. 213-222. ISBN 978-80-7399-995-7.
 • Hofmański W.: Nauczanie słownictwa w procesie polonistycznego kształcenia osób czeskojęzycznych. In SLAVICA IUVENUM XI. Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě, 2010, s. • p. 281-288. ISBN 978-80-7368-931-5.

Artykuły naukowe oraz recenzje:

 • Hofmański W.: Adaptacja i porozumienie. Komunikacja dwujęzyczna w Europie Środkowej, Slavia Occidentalis, 2018, 75/1, s. 31-42.
 • Hofmański W.: Ewolucja świadomości językowej Czechów po 1989 roku. Bohemistyka, 2016 č. • no 2, s. 169-180. ISSN 1642-9893
 • Hofmański W.: Język – tożsamość – komunikacja. Slavia Occidentalis, 2015, č. • no. 72/1, s. • p. 27-38. ISSN 0081-0002
 • Hofmański W.: Pop(lingwo)kultura – lingwistyka kontaktowa jako kolaż dyscyplin. Postscriptum polonistyczne, 2015, č. • no. 15, s. • p. 27-44. ISSN 1898-1593.
 • Hofmański W.: Od filologii narodowej do „interpolonistyki”? Kwartalnik językoznawczy, 2012, č. • no. 4. ISSN 2081-5441.
 • Hofmański W.: Języki w kontakcie: Fenomen słowiańskiej komunikatywności. Slavia Occidentalis, 2012, č. • no. 69, s. • p. 91-108. ISSN 0081-0002.
 • Hofmański W.: Kognitywne i slawistyczne aspekty glottodydaktyki: Czeski student wobec pułapek komunikatywności. Poznańskie Studia Polonistyczne, seria językoznawcza, 2012, č. • no. 19, s. • p. 175-187. ISSN 1233-8672.
 • Hofmański W.: R. Vecerka, Jazyky v komparci. Nastin ceske jazykovedne slavistiky v mezinarodnim kontekstu – recenze. Porównania. Komparatystyka i pisanie historii I. 2011, č. • no. 8, s. • p. 215-216. ISSN 1733-165X.
 • Hofmański W.: O językoznawstwie i mistycyzmie albo o powodach, dla których językoznawstwo ma ojczyznę. Podteksty. Czasopismo kulturalno-naukowe, 2010, č. • no. 6. ISSN 1895-4901.
 • Hofmański W.: St. Gajda (ed.), Tożsamość a język w perspektywie slawistycznej – recenze. Porównania. Komparatystyka i pisanie historii I. 2010, č. • no. 7, s. • p. 243-244. ISSN 1733-165X.
 • Hofmański W.: Język nie-zwykły w przekładzie. Slavia Occidentalis, 2010, č. • no. 67, s. • p. 21-29. ISSN 0081-0002.

Organizacje / stowarzyszenia:

Polsko-česká vědecká společnost / Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego