prof. UAM dr hab. Romana Łapa

DSC04304Konsultacje w semestrze zimowym

wtorek 16.45-18.15

pokój 311

adres e-mailowy: romalapa@amu.edu.pl

Absolwentka poznańskiej polonistyki. Tytuł  magistra filologii polskiej  w 1994 roku  na  podstawie pracy pt. Analityczne konstrukcje  czasownikowe  we  współczesnej  prasie  polskiej (promotor:  prof. dr. hab. Zdzisława  Krążyńska,  recenzent:  prof. dr hab. Stanisław  Bąba). Stopień  doktora  nauk  humanistycznych  w  zakresie  językoznawstwa  polskiego  w  2001 roku;  rozprawa  pt.  Predykatywne  wyrażenia  modalne  z  bezokolicznikiem  we  współczesnej  polskiej  prasie  (opiekun  naukowy:  prof. dr hab. Zdzisława Krążyńska,  recenzenci: prof. dr hab. Barbara Boniecka,  prof. dr hab. Stanisław  Mikołajczak).  Habilitacja  w  2016  roku  na  podstawie  książki  pt. Język  prawny  w  świetle  analizy  językoznawczej.  Wybrane  zagadnienia  składniowe.

Zainteresowania  naukowe:

 • składnia  współczesnej  polszczyzny  (baza:  model  syntaktyczny  o  podstawach  znaczeniowych);
 • semantyka  językoznawcza;
 • pragmatyka.

Publikacje:

1. Książki:

 • Predykatywne  wyrażenia  modalne  z  bezokolicznikiem  we  współczesnej polskiej prasie,  Wydawnictwo  „Poznańskie  Studia  Polonistyczne”,  Poznań  2003,  ss. 92.
 • Język  prawny  w  świetle  analizy  językoznawczej.  Wybrane  zagadnienia  składniowe,  Wydawnictwo  Rys,  Poznań  2015,  ss.  328.

2. Artykuły:

 • Czasownik  móc  we  współczesnej  prasie  polskiej,  w:  W  Przyjacielskim  Kręgu. Prace  ofiarowane  Profesorowi  Zygmuntowi  Zagórskiemu  w  70.  rocznicę urodzin,  Poznań  1996,  s. 134-143.
 • Czasownik  móc  i  predykatyw  można  w  wypowiedziach  impresywnych  oraz pytaniach,  „Poznańskie  Studia Językoznawcze.  Seria Językoznawcza”  IV (XXIV), Poznań  1997,  s. 114-131.
 • Predykatywne  wyrażenie  modalne  mieć  w  prasie  polskiej,  „Poznańskie Studia Językoznawcze.  Seria  Językoznawcza”  V  (XXV),  Poznań  1998,  s. 83-92.
 • Analityzmy  fazowe  we  współczesnej  prasie,  w:  Synchroniczne  i  diachroniczne aspekty badań polszczyzny, tom  IV,  Materiały  VI  Kolokwium  Językoznawczego Gniezno,  26-28  września  1996,  red.  M.  Białoskórska,  Szczecin  1998,  s. 101-112.
 • Z  problemów  leksykalnych  wykładników  modalności,  w:  Synchroniczne  i diachroniczne  aspekty  badań  polszczyzny,  t. V,  Materiały  VII  Kolokwium Językoznawczego  Gorzów  Wielkopolski,  16-18  czerwca  1997 r.,  Szczecin 1999, s. 263-275.
 • O  deontycznym  znaczeniu  konstrukcji  z  czasownikiem  musieć  i  z predykatywem  należy,  „Poznańskie Studia Językoznawcze. Seria Językoznawcza” VIII  (XXVIII),  Poznań  2001,  s. 73-85.
 • Z  problemów  modalności  epistemicznej,  „Poznańskie Studia Polonistyczne.  Seria Językoznawcza”  X  (XXX),  Poznań  2003,  s. 143-154.
 • O modalności  w  homiliach  i  przemówieniach  Jana  Pawła  II,  w:  Język religijny dawniej  i  dziś,  Materiały z  konferencji  Gniezno  15-17  kwietnia  2002r.,  red.  S. Mikołajczak  i  ks. T. Węcławski,  Poznań  2004,  s. 139-148.
 • W  sprawie  wydzielania  relacji  modalności  wyrażanej  przez  przyimki wtórne, „Język  Polski”  LXXXVI,  2006,  z. 1,  s. 7-10.
 • Przyimki  wtórne  w  tekstach  prawnych,  „Język  Polski”  LXXXVI,  2006,  z. 5,  s. 358-366.
 • Paralelizmy  w  homiliach  i  przemówieniach  Jana  Pawła  II,   w:  Język religijny dawniej  i  dziś,  tom  III,  Materiały  z  konferencji  Poznań  24-26. 04. 2006 r., red. ks.  P. Bortkiewicz,  S. Mikołajczak  i  M. Rybka,  Poznań  2007,  s. 73-78.
 • Znaczenia  gramatyczne  znominalizowanych  grup  imiennych  we  współczesnych tekstach  prawnych,  „Język  Polski”  LXXXVIII,  2008,  s. 280-288.
 • Relacja  `dominujący` ─ `podporządkowany`  we  współczesnych  tekstach prawnych,  w:  Kształtowanie  się  wzorów  i  wzorców  językowych,  red.  A. Piotrowicz,  K.  Skibski   i  M. Szczyszek,  Poznań  2009,  s. 247-254.
 • Dominujący`  i  `podporządkowany` w  Kodeksie  prawa  kanonicznego, w:  Język religijny  dawniej  i  dziś  (w  kontekście  teologicznym  i  kulturowym),  tom  IV, Materiały  z  konferencji  Gniezno  22-24. 09. 2008 r.,  red.  ks. P. Bortkiewicz,  S. Mikołajczak  i  M.  Rybka,  Poznań  2009,  s.  337-345.
 • `Dawca`  i  `biorca`  we  współczesnych  tekstach  prawnych,  „Białostockie  Archiwum  Językowe”,  nr  9,  red.  B.  Nowowiejski,  Białystok  2009,  s.  171 – 185.
 • `Podporządkowany`  w  Kodeksie  karnym,  „Kwartalnik  Językoznawczy”  2010/1  (1),  s.  1-15,  (http://www. kwartjez.amu.edu.pl).
 • Hierarchiczne  układy  w  tekstach  prawnych,  „Studia  Językoznawcze”,  t. 10, Szczecin  2011,  s.  135 – 143.
 • Grupa  imienna  w  ustawach  prawnych.  Adresat  normy,  w: „Cum reverentia, gratia, amicitia”… Księga  jubileuszowa  dedykowana  Profesorowi Bogdanowi Walczakowi,  t. 2,  red.  J. Migdał  i  A. Piotrowska-Wojaczyk,  Poznań  2013,  s. 309-317.
 • Konstrukcje  z  przyimkami  w  ustawach  prawnych.  Znaczenia gramatyczne,  „Roczniki  Humanistyczne”  LXI,  2013,  z. 6, Językoznawstwo,  s. 77-91.
 • Parallelisms  in  the  homilies  and  speeches  of  John  Paul  II,  w:  The   Language  of  Religion,  Past  and  Present,  edited  by  S. Mikołajczak  and  M. Rybka,  translated  by  R.  J.  Reisner  and   P. T.  Żebrowski,  Poznań  2014,  s. 533-538.
 • Relacje  modalne  we  współczesnych  aktach  normatywnych, „Poznańskie  Studia  Polonistyczne.   Seria  Językoznawcza”  21  (41),  Poznań  2014,  s.  41-51.
 • Z  opisu  wyrażeń  modalnych  w  Kodeksie  prawa  kanonicznego,  w:  „Poznańskie Spotkania Językoznawcze”, t. 29: Pogranicza językoznawstwa polonistycznego. Prace dedykowane Profesorom Zygmuntowi Zagórskiemu i Karolowi Zierhofferowi dla uczczenia odnowienia doktoratów po pięćdziesięciu latach,  Poznań  2015,  red. M. Rybka  i  P. Wiatrowski, s. 53-62.
 • Osobowe  i  instytucjonalne  znaczenia  gramatyczne  w  aktach  normatywnych,  w:  System – tekst – człowiek. Studia  nad  dawnymi  i  współczesnymi  językamsłowiańskimi,  red. M. Gębka-Wolak,  J. Kamper-Warejko,  I. Kaproń-Charzyńska,  Toruń  2016,  s.  243-256.
 • Grupa  nominalna  w  ustawach.  System  wewnątrztekstowych  odniesień, „Slavia  Occidentalis. Linguistica”,  t. 73/1,  2016,  s.  95-104.
 • Język  i  lokalna  tożsamość,  „Rocznik  Ostrowskiego  Towarzystwa  Naukowego”,  nr 8:  Pamięć  pogranicza.  Granice  w  krajobrazie  kulturowym  regionu  ostrowskiego,  Ostrów  Wielkopolski  2017,  s. 85-92.
 • Jeszcze  o  metatekście  w  utworach  dla  dzieci,  [w:]  Kultura  komunikacji  językowej  5.  Kultura  komunikacji  potocznej  w  językach  słowiańskich, red. A. Piotrowicz, M. Witaszek-Samborska,  K.  Skibski,  Poznań  2018,  s. 195-202.
 • Konstrukcje  z  przyimkami  w  języku  prawnym.  Relacje  temporalne,  [w:]  Język  nasz  ojczysty  w  kontaktach  międzyludzkich,  red.  B. Taras,  Rzeszów  2018,  s. 111-119.
 • Językowa  przeszłość  we  współczesności,  „Notatki  Dobrzyckie”,  nr  56,  2018, s. 14-19.
 • Z  opisu  nominalizacji  w  tekstach  prawnych  (w  druku).
 • 3. Recenzje:
 • Kinga  Tutak,  Leksykalne  nieczasownikowe  wykładniki  modalności  epistemicznej  w  autobiografiach,  „Poznańskie  Studia  Polonistyczne.  Seria  Językoznawcza”  XII  (XXXII),  Poznań  2005,  s. 271-275.
 • Jan  Grzenia,  Komunikacja  językowa  w  Internecie,  „Poznańskie  Studia  Polonistyczne.  Seria  Językoznawcza”  XV  (XXXV),  Poznań  2009,  s. 269-274.
 • Janina  Labocha,  Tekst,  wypowiedź,  dyskurs  w  procesie  komunikacji  językowej, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” XVII  (XXXVII),  Poznań  2010,  s. 266-270.
 • Gabriela  Dudek-Waligóra, Modalność  epistemiczna  w  strategii  argumentacyjnej. Na  materiale tekstów  reprezentujących  współczesny rosyjski  dyskurs polityczny (w  druku).

4. Redakcja  prac  naukowych:

 • „Studia  Kaliskie.  Studia  Calisiensia”,  nr  1,  red.  R.  Łapa,  Wydawnictwo  Kaliskiego Towarzystwa  Przyjaciół  Nauk,  Kalisz  2013,  ss. 330.