dr Marta Wrześniewska-Pietrzak

pokój 310

adres mailowy: martaw-p@amu.edu.pl

publikacje

2017

 Aksjologiczne wyznaczniki tożsamości w wypowiedziach głuchych i czasopiśmie środowiskowym „Świat Ciszy”, Wydawnictwo Rys, Poznań 2017, ss. 350.

2015

1. (współautor K. Ruta) Frazeologizmy w komunikacji głuchych posługujących się językiem polskim, w: Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji V. Frazeologizmy, red. Iwona Kosek, Renata Makarewicz, Katarzyna Zawilska, ss. 168-177, Instytut Filologii Polskiej UWM w Olsztynie, Zakład Poligraficzny UWM, Olsztyn, 2015.

2. (współautor K. Ruta) Język polski jako obcy dla osób niesłyszących i niedosłyszących, w: Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego III, red. Emilia Kubicka, Aleksandra Walkiewicz, ss. 317-327, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, 2015.

3. (współautor K. Ruta) Jakim językiem mówią głusi? – język migowy i polszczyzna w wypowiedziach głuchych, „Roczniki Humanistyczne”, tom LXIII, nr z. 6, ss. 193-212, 2015.

4. (współautor K. Ruta) Nazwy własne w „Słowniku mimicznym dla głuchoniemych i osób z nimi styczność mających”, „Onomastica” , tom LIX, nr 59, ss. 93-106, 2015.

5. (współautor K. Ruta) Kompetencje socjokulturowe jako problem w nauczaniu głuchych języka polskiego. Uwagi na marginesie komunikacji internetowej niesłyszących, „Poznańskie Spotkania Językoznawcze”, tom 30, nr 2015, ss. 105-118, 2015.

6. Profesor Zygmunt Zagórski – badacz, naukowiec, nauczyciel i mistrz, „Poznańskie Spotkania Językoznawcze”, tom 30, nr 2015, ss. 9-17, 2015.

2014

1. (współautor K. Ruta) (Po)nowocześnie – o socjolekcie studenckim, „Polonica” , tom 34, nr 17, ss. 261-278, 2014.

2. (współautor K. Ruta) Od niemowy do człowieka dwujęzycznego, czyli o świadomości i nauczaniu języka polskiego głuchych ― uwagi nie tylko glottodydaktyczne, „Poznańskie Spotkania Językoznawcze” , tom 27, nr 1, ss. 119-133, 2014.

3. „Szybkie zmiany, proste życie – damy radę. ZOBACZYCIE” – aksjologiczne aspekty komunikacji politycznej na przykładzie wybranych haseł wyborczych występujących w kampanii parlamentarnej w 2011 roku, w: Beatus, qui alumnos educavit. Studia ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Mikołajczakowi w siedemdziesięciolecie urodzin, red. Małgorzata Rybka, Przemysław Wiatrowski, Wydawnictwo Rys, Poznań 2014, s. 99-109.

4. (współautor K. Ruta) The language landscape of Our Lady in the poetry of Kazimiera Iłłakowiczówna, w: The language of Religion, Past and Present, red. Małgorzata Rybka, Stanisław Mikołajczak, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2014, s. 501-514.

5. Religious songs as prayer – children learning and playing, w: The Language of Religion, Past and Present, red. Małgorzata Rybka, Stanisław Mikołajczak, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2014, s. 213-222.

2013

1. (współautor K. Ruta) Język jako centralny element budujący tożsamość mniejszości językowej (na przykładzie osób niesłyszących), „Przegląd Humanistyczny”2013, tom 5, nr 5, s. 107-116.

2. (współautor K. Ruta) Słownik mimiczny dla głuchoniemych i osób z nimi styczność mających – próba analizy leksykograficznej, „Język Polski”  2013, tom 1, nr 1, s. 1-22.

3. (współautor K. Ruta) Emocjonalizmy i emocje w języku studentów uczelni poznańskich, „Socjolingwistyka”  2013, tom 1, nr 27, s. 69-83.

4. (współautor K. Ruta) Neosemantyzmy we współczesnym socjolekcie studenckim, w: Cum reverentia, gratia, amicitia… Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi, red. Jolanta Migdał, Agnieszka Piotrowska-Wojaczyk, Wydawnictwo Rys, Poznań, 2013, s. 93-102.

5. (współautor K. Ruta) Wybrane pola semantyczne w gwarze studenckiej w ujęciu diachronicznym, „Studia Kaliskie – Studia Calisiensia” 2013, tom 1, nr 1, s. 91-109.

 

2012

1. Miało być odlotowo, czadowo, bojowo… Język i świat wartości czasopism szkolnych na tle pism młodzieżowych, Poznańskie Studia Polonistyczne, Poznań 2012, ss. 213.

2011

1. Jan Paweł II w trosce o słowo i prawdę, red. S. Mikołajczak, M. Wrześniewska-Pietrzak, Poznańskie Studia Polonistyczne, Poznań 2011, ss. 335.

2. (współautor: M. Rybka, J. Sławek) „O właściwe używanie wolności” – rozumienie pojęcia „wolność” w homiliach Jana Pawła II wygłoszonych podczas pielgrzymek do ojczyzny, w: Jan Paweł II w trosce o słowo i prawdę, red. S. Mikołajczak, M. Wrześniewska-Pietrzak, Poznańskie Studia Polonistyczne, Poznań 2011, s. 223-247.

3. (współautor: A. Stępińska) Debaty prezydenckie 2010: komunikacja przez pryzmat wartości, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2011, nr 1, s. 6-31. 

2010

1. Like – Ludzie Inteligentni, Kulturalni, Elokwentni – o wartościach i ich wykładnikach w tytułach gazet szkolnych, w: Przeobrażenia w języku i komunikacji medialnej na przełomie XX i XXI wieku, red. M. Karwatowska, A. Siwiec, Wydawnictwo Drukarnia Best Print s.c., Lublin 2010, s. 385-397.

2. (współautor K. Ruta) Elementy stylu potocznego w wybranych programach publicystycznych oraz ich funkcje, w: Zawartość mediów masowych: od kultury popularnej przez studia genderowe do języka komunikowania, red. P. Dudek, M. Kuś, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 265-281.

3. Językowy obraz anioła w poezji Kazimiery Iłłakowiczówny, „Roczniki Humanistyczne” 2010, t. LVIII, z. 6, s. 217-234.

2009

1. Jan Paweł II – Odnowiciel Mowy Polskiej, red. S. Mikołajczak, M. Wrześniewska-Pietrzak, Wydawnictwo WiS, Poznań 2009, ss. 369.

2. Opowiadania na czas Bożego Narodzenia – wartościowy środek dydaktyczny w przedszkolu, w: Język – szkoła – religia, red. A Lewińska, M. Chmiel, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2009, s. 407-417.

3. (współautor: K. Ruta) Językowy obraz Matki Boskiej w poezji Kazimiery Iłłakowiczówny, w: Język religijny dawniej i dziś V, red. P. Bortkiewicz, S. Mikołajczak, M. Rybka, Poznańskie Studia Polonistyczne, Poznań 2009, s. 389-398.

4. (współautor: M. Rybka, J. Sławek) „O nie-byciu-wolnym”, czyli rozumienie wolności w homiliach Jana Pawła II, w: Jan Paweł II – Odnowiciel Mowy Polskiej, red. S. Mikołajczak, M. Wrześniewska-Pietrzak, Wydawnictwo WiS, Poznań 2009, s. 207-217.

5. Kilka uwag o językowym obrazie życia i śmierci w poezji Karola Wojtyły, w: Jan Paweł II – Wychowawca młodych, red. M. Rybka, Wydawnictwo PTPN, Poznań 2009, s. 179-194.

6. (współautor: Karolina Ruta) Językowy obraz marszałka Józefa Piłsudskiego w poezji Kazimiery Iłłakowiczówny, w: Pamięci Wolnej i Niepodległej w 90-lecie odzyskania niepodległości i wybuchu powstania wielkopolskiego, red. M. Rybka, Wydawnictwo PTPN, Poznań 2009, s. 149-164.

7. (współautor: M. Rybka, J. Sławek) „O nie-byciu-wolnym”, czyli rozumienie wolności w homiliach Jana Pawła II, „Polonistyka” 2009, nr 9, s. 50-57.

8. Przestrzeń i granice wolności, „Polonistyka” 2009, nr 9, s. 60-62.

9. Wybrane leksykalne sposoby wyrażania wartości w pismach uczniów szkół średnich, „Poznańskie Studia Polonistyczne” Seria Językoznawcza, t. XV, 2009, s. 115-133.

2008

1. [z K. Rutą] Język i świat wartości na wybranych harcerskich forach internetowych,
w: Język, społeczeństwo, wartości, red. E. Laskowska, I. Benenowska, M. Jaracz, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Bydgoszcz 2008, s. 353-365.

2. Sytuacja nadawczo-odbiorcza w Miłujcie się!, w: Język doświadczenia religijnego, t. 1, red. G. Cyran, E. Skorupska-Raczyńska, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 257-266.

3. Antynomia światło-ciemność w poezji Karola Wojtyły, w: Jan Paweł II – Obrońca godności człowieka, red. M. Rybka, Wydawnictwo PTPN, Poznań 2008, s. 141-151.

2007

1. Wartość moralna cierpienia w poezji Karola Wojtyły, „Poznańskie Spotkania Językoznawcze”, t. XVI, red. Z. Krążyńska, Z. Zagórski, Poznań 2007, s. 155 – 163.

2005

1. Piosenka religijna jako modlitwa, która uczy, bawiąc, w: Język religijny dawniej i dziś II, red. T. Węcławski, S. Mikołajczak, Poznań 2005.

2. Językowe sposoby wyrażania wartości w gazetkach uczniów szkół średnich, w: Doktoranckie varia i wariacje, Poznańskie Studia Polonistyczne, Poznań 2005, s. 417-426.

3. Powiedz mi, co czytasz, a powiem ci, kim jesteś – czy i w jaki sposób „mówią” tytuły czasopism kobiecych?, „Podteksty” (czasopismo internetowe)

4. Język wartości wybranych polskich czasopism kobiecych, w: Czterogłos polonistyczny/Polonisticky ctyrhlas. Zeszyt z warsztatów polonistycznych/Sbornik z polonistickeho workshopu, VUP, Olomuniec/Olomouc 2005, s. 53-65.

5. Świat wartości w czasopismach kobiecych, „Poznańskie Studia Polonistyczne, Seria Językoznawcza” 2005.