dr hab. Marta Wrześniewska-Pietrzak

Konsultacje w semestrze letnim

środa godz. 12.30-13.30

czwartek godz. 14.15-15.00

pokój 310

adres mailowy: martaw-p@amu.edu.pl

Publikacje:

2018

1. Marta Wrześniewska-Pietrzak, Karolina Ruta, Obraz szkoły i edukacji uczniów głuchych w Polsce w wypowiedziach dorosłych osób niesłyszących, „Kultura i Wychowanie. Międzynarodowe elektroniczne czasopismo naukowe” 2018, tom XIV, nr 2, ss. 55–71 (tekst)

2. Marta Wrześniewska-Pietrzak, Nie(pełno)sprawnosć terminologii językoznawczej w opisie polskiego języka migowego na przykładzie tzw. czasowników kierunkowych, w: Staropolskie Spotkania Językoznawcze 3: Terminy w językoznawstwie synchronicznym i diachronicznym, red. D. Rojszczak-Robińska, O. Ziółkowska, ss. 309–325, Rys, Poznań, 2018.

2017

1. Marta Wrześniewska-Pietrzak, Karolina Ruta, Przyimki przestrzenne w tekstach pisanych w języku polskim przez osoby niesłyszące – uwagi wstępne, „Polonica” 2017, t. 37, s. 137–148.

2. Marta Wrześniewska-Pietrzak, Karolina Ruta, Odnaleźć się w przestrzeni – problemy
z przestrzenną organizacją komunikatu na lektoracie PJM
, „Forum Oświatowe” 2017, vol. 30, nr 2(58), s. 151–163.

3. Marta Wrześniewska-Pietrzak, Małgorzata Kołodziejczak, Przywódca populistyczny i jego językowy obraz w aspekcie retoryki dominacji na podstawie wypowiedzi Pawła Kukiza. Perspektywa politologiczna i lingwistyczna, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 2017, tom 24, nr 1, s. 27–50.

4. Marta Wrześniewska-Pietrzak, Małgorzata Kołodziejczak, Jak rozwalić system –
– populistyczny dyskurs polityczny na przykładzie wypowiedzi Pawła Kukiza
, „Etnolingwistyka” 2017, t. 29, s. 225–244.

5. Marta Wrześniewska-Pietrzak, Małgorzata Kołodziejczak, Challenges and prospects of Polish studies regarding populism – a political-linguistic approach (Wyzwania i perspektywy polskich badań nad populizmem – ujęcie politolingwistyczne), „Atheneum. Polskie Studia Politologiczne” 2017, vol. 56, s. 257–267.

6. Marta Wrześniewska-Pietrzak, Karolina Ruta, Praktyczna nauka języka polskiego studentów z dysfunkcją słuchu z perspektywy nauczyciela. Czego i jak uczyć?, w: ARS DIDACTICA. Księga jubileuszowa Profesor Haliny Zgółkowej, red. K. Czarnecka, M. Grzelka, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2017, s. 155–164.

7. Marta Wrześniewska-Pietrzak, Aksjologiczne wyznaczniki tożsamości w wypowiedziach głuchych i czasopiśmie środowiskowym „Świat Ciszy”, Wydawnictwo Rys, Poznań 2017,
ss. 350.

8. Marta Wrześniewska-Pietrzak, Małgorzata Rybka, „Czarny worek trupów w bród / koniec świata / umarł Bóg” – doświadczenie utraty wiary w wypowiedziach medialnych i artystycznych Marii Peszek, „Roczniki Humanistyczne” 2017, tom LXV, nr 6, ss. 183–213.

9. Marta Wrześniewska-Pietrzak, Językowy obraz śmierci w opowiadaniach pt. „Niebo dla akrobaty” Jana Grzegorczyka, „Poznańskie Spotkania Językoznawcze” 2017, tom 34, nr 2, ss. 153–174.

10. Marta Wrześniewska-Pietrzak, Karolina Ruta, Praktyczna nauka języka polskiego studentów z dysfunkcją słuchu z perspektywy nauczyciela. Czego i jak uczyć?, w: ARS DIDACTICA. Księga jubileuszowa Profesor Haliny Zgółkowej, red. K. Czarnecka, M. Grzelka, ss. 155–164, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2017.

11. Marta Wrześniewska-Pietrzak, Małgorzata Kołodziejczak, Immanentne i akcydentalne paradoksy populizmu, w: Współczesne oblicza władzy politycznej. Wybrane zagadnienia, red. M. Rachwał, ss. 49–59, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań, 2017.

12. Marta Wrześniewska-Pietrzak, Małgorzata Rybka, „Ryk nagiego lwa” – kilka uwag o felietonach Macieja Stuhra publikowanych w czasopiśmie dla kobiet „Zwierciadło”, w: Język Polski i Kultura. Tom 3 W stronę analizy tekstów użytkowych i artystycznych, red. A. Racákova, ss. 123–139, Belianum. Vydavatel, Bańska Bystrzyca, 2017.

2016

1. Marta Wrześniewska-Pietrzak, Małgorzata Rybka, „Czemuż nie zostawiłem tej kartki pustej?” – obraz felietonopisarstwa i felietonisty w tekstach Macieja Stuhra pisanych dla „Zwierciadła”, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 2016, t. 23, nr 2, s. 159–186.

2. Marta Wrześniewska-Pietrzak, Karolina Ruta, Certyfikacja znajomości języka polskiego jako obcego a osoby głuche, w: Nauczanie języka polskiego jako obcego. Tradycje i innowacje, t. 2, red. A. Majewska-Wójcik, J. Klimek-Grądzka, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, s. 115–128.

3. Marta Wrześniewska-Pietrzak, Małgorzata Rybka, „Stoliczku, nakryj się” – kulinaria
w podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego
, w: Kuchnia i stół w komunikacji społecznej. Tekst, dyskurs, kultura, red. W. Żarski, T. Piasecki, Wrocław 2016, s. 165–176.

2015

1. Marta Wrześniewska-Pietrzak, Karolina Ruta, Frazeologizmy w komunikacji głuchych posługujących się językiem polskim, w: Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji V. Frazeologizmy, red. I. Kosek, R. Makarewicz, K. Zawilska, Instytut Filologii Polskiej UWM w Olsztynie, Zakład Poligraficzny UWM, Olsztyn 2015, ss. 168–177.

2. Marta Wrześniewska-Pietrzak, Karolina Ruta, Język polski jako obcy dla osób niesłyszących i niedosłyszących, w: Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego III, red. E. Kubicka, A. Walkiewicz, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015, s. 317–327.

3. Marta Wrześniewska-Pietrzak, Karolina Ruta, Jakim językiem mówią głusi? – język migowy i polszczyzna w wypowiedziach głuchych, „Roczniki Humanistyczne” 2015, tom LXIII, z. 6, s. 193–212.

4. Marta Wrześniewska-Pietrzak, Karolina Ruta, Nazwy własne w „Słowniku mimicznym dla głuchoniemych i osób z nimi styczność mających”, „Onomastica” 2015 , tom LIX, nr 59, s. 93–106.

5. Marta Wrześniewska-Pietrzak, Karolina Ruta, Kompetencje socjokulturowe jako problem w nauczaniu głuchych języka polskiego. Uwagi na marginesie komunikacji internetowej niesłyszących, „Poznańskie Spotkania Językoznawcze” 2015, tom 30, s. 105–118.

6. Marta Wrześniewska-Pietrzak, Karolina Ruta, Rzecz o nieobecnych. O słownikach polskiego języka migowego, „Prace Filologiczne” 2014, LXV, s. 359–376.

7. Marta Wrześniewska-Pietrzak, Profesor Zygmunt Zagórski – badacz, naukowiec, nauczyciel i mistrz, „Poznańskie Spotkania Językoznawcze” 2015, tom 30, s. 9–17.

2014

1. Marta Wrześniewska-Pietrzak, Karolina Ruta, (Po)nowocześnie – o socjolekcie studenckim, „Polonica” 2014, t. 34, nr 17, s. 261–278.

2. Marta Wrześniewska-Pietrzak, „Szybkie zmiany, proste życie – damy radę. ZOBACZYCIE” – aksjologiczne aspekty komunikacji politycznej na przykładzie wybranych haseł wyborczych występujących w kampanii parlamentarnej w 2011 roku, w: Beatus, qui alumnos educavit. Studia ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Mikołajczakowi w siedemdziesięciolecie urodzin, red. M. Rybka, P. Wiatrowski, Wydawnictwo Rys, Poznań 2014, s. 99–109.

3. Marta Wrześniewska-Pietrzak, Karolina Ruta, The language landscape of Our Lady in the poetry of Kazimiera Iłłakowiczówna, w: The language of Religion, Past and Present, red. M. Rybka, S. Mikołajczak, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014, s. 501–514 (tłumaczenie na język angielski tekstu nr 32).

4. Marta Wrześniewska-Pietrzak, Religious songs as prayer – children learning and playing, w: The Language of Religion, Past and Present, red. M. Rybka, S. Mikołajczak, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014, s. 213–222 (tłumaczenie na język angielski tekstu nr 47).

5. Marta Wrześniewska-Pietrzak, Karolina Ruta, Od niemowy do człowieka dwujęzycznego, czyli o świadomości i nauczaniu języka polskiego głuchych ― uwagi nie tylko glottodydaktyczne, „Poznańskie Spotkania Językoznawcze” 2014, tom 27, nr 1, s. 119–133.

2013

1. Marta Wrześniewska-Pietrzak, Karolina Ruta, Emocjonalizmy i emocje w języku studentów uczelni poznańskich, „Socjolingwistyka” 2013, tom 1, nr 27, s. 69–83.

2. Marta Wrześniewska-Pietrzak, Karolina Ruta, Neosemantyzmy we współczesnym socjolekcie studenckim, w: Cum reverentia, gratia, amicitia… Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi, red. J. Migdał, A. Piotrowska-Wojaczyk, Wydawnictwo Rys, Poznań 2013, s. 93–102.

3. Marta Wrześniewska-Pietrzak, Karolina Ruta, Wybrane pola semantyczne w gwarze studenckiej w ujęciu diachronicznym, „Studia Kaliskie – Studia Calisiensia” 2013, tom 1, nr 1, s. 91–109.

4. Marta Wrześniewska-Pietrzak, Karolina Ruta, Język jako centralny element budujący tożsamość mniejszości językowej (na przykładzie osób niesłyszących), „Przegląd Humanistyczny” 2013, tom 5, nr 5, s. 107–116.

5. Marta Wrześniewska-Pietrzak, Karolina Ruta, Słownik mimiczny dla głuchoniemych i osób z nimi styczność mających – próba analizy leksykograficznej, „Język Polski” 2013, tom 1, nr 1, s. 1–22.

2011

1. Marta Wrześniewska-Pietrzak, Małgorzata Rybka, Jolanta Sławek, „O właściwe używanie wolności” – rozumienie pojęcia „wolność” w homiliach Jana Pawła II wygłoszonych podczas pielgrzymek do ojczyzny, w: Jan Paweł II w trosce o słowo i prawdę, red. S. Mikołajczak, M. Wrześniewska-Pietrzak, Poznańskie Studia Polonistyczne, Poznań 2011, s. 223–247.

2. Marta Wrześniewska-Pietrzak, Agnieszka Stępińska, Debaty prezydenckie 2010: komunikacja przez pryzmat wartości, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2011, nr 1, s. 6–31. 

2010

1. Marta Wrześniewska-Pietrzak, Like – Ludzie Inteligentni, Kulturalni, Elokwentni – o wartościach i ich wykładnikach w tytułach gazet szkolnych, w: Przeobrażenia w języku
i komunikacji medialnej na przełomie XX i XXI wieku
, red. M. Karwatowska, A. Siwiec, Wydawnictwo Drukarnia Best Print s.c., Lublin 2010, s. 385–397.

2. Marta Wrześniewska-Pietrzak, Karolina Ruta, Elementy stylu potocznego w wybranych programach publicystycznych oraz ich funkcje, w: Zawartość mediów masowych: od kultury popularnej przez studia genderowe do języka komunikowania, red. P. Dudek, M. Kuś, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 265-281.

3. Marta Wrześniewska-Pietrzak, Językowy obraz anioła w poezji Kazimiery Iłłakowiczówny, „Roczniki Humanistyczne” 2010, t. LVIII, z. 6, s. 217–234.

2009

1. Marta Wrześniewska-Pietrzak, Opowiadania na czas Bożego Narodzenia – wartościowy środek dydaktyczny w przedszkolu, w: Język – szkoła – religia, red. A Lewińska, M. Chmiel, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2009, s. 407–417.

2. Marta Wrześniewska-Pietrzak, Karolina Ruta, Językowy obraz Matki Boskiej w poezji Kazimiery Iłłakowiczówny, w: Język religijny dawniej i dziś V, red. P. Bortkiewicz,
S. Mikołajczak, M. Rybka, Poznańskie Studia Polonistyczne, Poznań 2009, s. 389-398.

3. Marta Wrześniewska-Pietrzak, Małgorzata Rybka, Jolanta Sławek, „O nie-byciu-wolnym”, czyli rozumienie wolności w homiliach Jana Pawła II, w: Jan Paweł II – Odnowiciel Mowy Polskiej, red. S. Mikołajczak, M. Wrześniewska-Pietrzak, Wydawnictwo WiS, Poznań 2009, s. 207–217.

4. Marta Wrześniewska-Pietrzak, Kilka uwag o językowym obrazie życia i śmierci w poezji Karola Wojtyły, w: Jan Paweł II – Wychowawca młodych, red. M. Rybka, Wydawnictwo PTPN, Poznań 2009, s. 179–194.

5. Marta Wrześniewska-Pietrzak, Karolina Ruta, Językowy obraz marszałka Józefa Piłsudskiego w poezji Kazimiery Iłłakowiczówny, w: Pamięci Wolnej i Niepodległej w 90-lecie odzyskania niepodległości i wybuchu powstania wielkopolskiego, red. M. Rybka, Wydawnictwo PTPN, Poznań 2009, s. 149-164.

6. Marta Wrześniewska-Pietrzak, Małgorzata Rybka, Jolanta Sławek, „O nie-byciu-wolnym”, czyli rozumienie wolności w homiliach Jana Pawła II, „Polonistyka” 2009, nr 9, s. 50–57.

7. Marta Wrześniewska-Pietrzak, Przestrzeń i granice wolności, „Polonistyka” 2009, nr 9,
s. 60–62.

8. Marta Wrześniewska-Pietrzak, Wybrane leksykalne sposoby wyrażania wartości w pismach uczniów szkół średnich, „Poznańskie Studia Polonistyczne” Seria Językoznawcza, t. XV, 2009, s. 115–133.

2008

1. Marta Wrześniewska-Pietrzak, Karolina Ruta, Język i świat wartości na wybranych harcerskich forach internetowych, w: Język, społeczeństwo, wartości, red. E. Laskowska,
I. Benenowska, M. Jaracz, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Bydgoszcz 2008, s. 353–365.

2. Marta Wrześniewska-Pietrzak, Sytuacja nadawczo-odbiorcza w Miłujcie się!, w: Język doświadczenia religijnego, t. 1, red. G. Cyran, E. Skorupska-Raczyńska, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 257–266.

3. Marta Wrześniewska-Pietrzak, Antynomia światło-ciemność w poezji Karola Wojtyły,
w: Jan Paweł II – Obrońca godności człowieka
, red. M. Rybka, Wydawnictwo PTPN, Poznań 2008, s. 141–151.

2007

1. Marta Wrześniewska-Pietrzak, Wartość moralna cierpienia w poezji Karola Wojtyły, „Poznańskie Spotkania Językoznawcze”, t. XVI, red. Z. Krążyńska, Z. Zagórski, Poznań 2007, s. 155–163.

2. Marta Wrześniewska-Pietrzak, Wartościowanie jako oręż perswazji, w: Polityka i perswazja, red. Piotr Lissewski, Poznań, s. 49–59.

2006

1. Marta Wrześniewska-Pietrzak, Uczeń szkoły średniej wobec otaczającej go rzeczywistości – czyli o ironii w gazetkach uczniowskich, w: Człowiek w świecie…, red. M. Chołody, W. Hamerski, M. Telicki, Poznań 2006, s. 323 – 333.

2. Marta Wrześniewska-Pietrzak, Agnieszka Stępińska, „Jedność w różnorodności” – komunikacja przez pryzmat wartości w kampanii do Parlamentu Europejskiego (2004),
w:
Oblicza komunikacji 1. Perspektywy badań nad tekstem, dyskursem i komunikacją, red.
I. Kamińska – Szmaj, T. Piekot, M. Zaśko-Zielińska, Kraków 2006, s. 354–369.

3. Marta Wrześniewska-Pietrzak, Wybrane sposoby wyrażania emocji w gazetkach uczniów szkół średnich, w: Wokół językowej funkcji emocjonalnej. Fakty dawne i współczesne, red. K. Wojtczuk, V. Machnicka, Siedlce 2006, s. 365–375.

2005

1. Marta Wrześniewska-Pietrzak, Piosenka religijna jako modlitwa, która uczy, bawiąc,
w: Język religijny dawniej i dziś II, red. T. Węcławski, S. Mikołajczak, Poznań 2005.

2. Marta Wrześniewska-Pietrzak, Językowe sposoby wyrażania wartości w gazetkach uczniów szkół średnich, w: Doktoranckie varia i wariacje, red. E. Rajewska, Poznańskie Studia Polonistyczne, Poznań 2005, s. 417–426.

3. Marta Wrześniewska-Pietrzak, Powiedz mi, co czytasz, a powiem ci, kim jesteś – czy i
w jaki sposób „mówią” tytuły czasopism kobiecych?
, „Podteksty” 2005, nr 1.

4. Marta Wrześniewska-Pietrzak, Język wartości wybranych polskich czasopism kobiecych, w: Czterogłos polonistyczny/Polonisticky ctyrhlas. Zeszyt z warsztatów polonistycznych/Sbornik z polonistickeho workshopu, VUP, Olomuniec/Olomouc 2005, s. 53–65.

5. Marta Wrześniewska-Pietrzak, Świat wartości w czasopismach kobiecych, „Poznańskie Studia Polonistyczne, Seria Językoznawcza” 2005.

6. Marta Wrześniewska-Pietrzak, Język w kręgu wartości, Dodatek do „Polonistyki”, 2005,
nr 3.

2004

1. Marta Wrześniewska, ŻABAwimy się? – zabawy językowe na różne okazje, „Poradnik Językowy” 2004, nr 8.

2. Marta Wrześniewska, Językowe sposoby wyrażania wartości na przykładzie wybranych czasopism kobiecych, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza”, Poznań 2004, s. 203–226.

Recenzje:

1. Marta Wrześniewska-Pietrzak, K. Ożóg, Język w służbie polityki. Językowy kształt kampanii wyborczych, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza”, Poznań 2005.

2. Marta Wrześniewska-Pietrzak, K. Skowronek, M. Rutkowski, Nazwy i media, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza”, Poznań 2005.

Redakcja książek zbiorowych i czasopism

1. Jan Paweł II w trosce o słowo i prawdę, red. S. Mikołajczak, M. Wrześniewska-Pietrzak, Poznańskie Studia Polonistyczne, Poznań 2011, ss. 335.

2. Jan Paweł II – Odnowiciel Mowy Polskiej, red. S. Mikołajczak, M. Wrześniewska-Pietrzak, Wydawnictwo WiS, Poznań 2009, ss. 369.

3. „Poznańskie Spotkania Językoznawcze” t. 33 pt. Dyskurs religijny 1, red. M. Rybka, M. Wrześniewska-Pietrzak. Poznań 2017

4. „Poznańskie Spotkania Językoznawcze” t. 34 pt. Dyskurs religijny 2, red. M. Rybka, M. Wrześniewska-Pietrzak. Poznań 2017