prof. UAM dr hab. Małgorzata Rybka

Konsultacje w semestrze letnim

poniedziałek godz. 9.00-9.45 i 13.00-13.30

środa godz. 13.00-13.30

i według planu studiów zaocznych

pokój 309

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI ZA LATA 1995-2015

 monografie

1.      Małgorzata Rybka, Kształtem jest MIŁOŚĆ. Obraz miłości w tekstach Jana Pawła II, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2014, ss. 298.

2.      Małgorzata Rybka, Zamieszkać w zdaniu. O składni tekstów poetyckich Czesława Miłosza, Wydawnictwo WiS, Poznań 2002, ss. 155.

artykuły

1.        Małgorzata Rybka, Może być bez tytułu o tytułach tekstów poetyckich, w: Studia Językoznawcze, t. 1. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, red. Mirosława Białoskórska, Szczecin 2002, s. 273-290.

2.        Małgorzata Rybka, O spójności tekstu poetyckiego, w: Poznańskie Spotkania Językoznawcze, t. IX, red. Zdzisława Krążyńska, Zygmunt Zagórski, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2002, s. 125-­142.

3.        Małgorzata Rybka, O emocjonalności składni tekstów poetyckich Czesława Miłosza, w: Funkcja emocjonalna jednostek językowych i tekstowych, red. Krystyna Wojtczuk, Agnieszka Wierzbicka, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2004, s. 189-199.

4.        Małgorzata Rybka, Magdalena Graf, Kilka uwag językowo-stylistycznych o tekstach zamieszczonych na kościelnych stronach internetowych, w: Język religijny dawniej i dziś, red. Stanisław Mikołajczak, Tomasz Węcławski, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2004, s. 233-240.

5.        Małgorzata Rybka, O „operacji zdaniotwórczej” Awangardy Krakowskiej, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 2004, t. XI (XXXI), s. 111-123.

6.        Małgorzata Rybka, Funkcje pauz w tekstach poetyckich, w: Język polski. WspółczesnośćHistoria, t. V, red. Władysława Książek-Bryłowa, Henryk Duda, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005, s. 57-67.

7.        Małgorzata Rybka, O emocjonalności składni w tomie pt. „Wiosna i wino” Kazimierza Wierzyńskiego, w: Poznańskie Spotkania Językoznawcze, t. XIV, red. Zdzisława Krążyńska,                        Zygmunt Zagórski, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2005, s. 65-75.

8.        Małgorzata Rybka, O składni tomu „Laur olimpijski” Kazimierza Wierzyńskiego, w: Ad perpetuam rei memoriam. Profesorowi Wojciechowi Ryszardowi Rzepce z okazji 65. urodzin, red. Jolanta Migdał, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2005, s. 337-345.

9.        Małgorzata Rybka, Językowy obraz Boga w poezji ks. Jana Twardowskiego, w: Język religijny dawniej i dziś, t. II, red. Stanisław Mikołajczak, Tomasz Węcławski, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2005, s. 425-435.

10.    Małgorzata Rybka, Jolanta Sławek, „Wierzę Panu Bogu jak dziecko” – sakralizacja potoczności w poezji księdza Jana Twardowskiego, „Roczniki Humanistyczne” 2005, t. LIII, Językoznawstwo, s. 129-149.

11.    Małgorzata Rybka, Jolanta Sławek, Perswazja w tekstach podręczników do nauki religii, w: Język, szkoła, religia, red. Aneta Lewińska, Małgorzata Chmiel, Bernardinum, Pelplin 2006, s. 171-186.

12.    Małgorzata Rybka, Jolanta Sławek, O emocjonalności języka poezji księdza Jana Twardowskiego, w: Wokół językowej funkcji emocjonalnej. Fakty dawne i współczesne, red. Krystyna Wojtczuk, Violetta Machnicka, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2006, s. 195-206.

13.    Małgorzata Rybka, Jolanta Sławek, „Kim jest Ten Bez-Imienny, który zechciał objawić się w głosie?” Językowy obraz Boga Ojca w poezji i dramatach Karola Wojtyły, w: Poznańskie Spotkania Językoznawcze, t. XVI, red. Zdzisława Krążyńska, Zygmunt Zagórski, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2007, s. 75-86.

14.    Małgorzata Rybka, Jolanta Sławek, „Baranek idzie z niebnych pastwisk” – językowy obraz Syna Człowieczego w poezji i dramatach Karola Wojtyły, w: Język religijny dawniej  i dziś, red. ks. Paweł Bortkiewicz, Stanisław Mikołajczak, Małgorzata Rybka, t. III, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2007, s. 89-102.

15.    Małgorzata Rybka, Jolanta Sławek, „Bo w życiu jest tylko morał niemoralny”. Świat wartości w wierszach ks. Jana Twardowskiego wybranych przez autorów licealnych podręczników do nauki języka polskiego, w: Język, szkoła, religia, t. 2, red. Aneta Lewińska, Małgorzata Chmiel, Bernardinum, Pelplin 2007, s. 311-329.

16.    Małgorzata Rybka, Subkategoria miłości Boga do człowieka w „Listach do młodzieży” Jana Pawła II, „Roczniki Humanistyczne” 2007, t. LV, Językoznawstwo, s. 83-94.

17.    Małgorzata Rybka, Nazywanie Matki Boskiej w poezji księdza Jana Twardowskiego,                    w: Spisane słowa, formy i myśli. Prace ofiarowane Profesorowi Zygmuntowi Zagórskiemu w 80. rocznicę urodzin, red. Magdalena Graf, Stanisław Mikołajczak, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2007, s. 99-110.

18. Małgorzata Rybka, Konceptualizacja miłości w dramacie „Przed sklepem jubilera” Karola Wojtyły, w: Jan Paweł II – Obrońca godności Człowieka. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej z okazji VII Dnia Papieskiego, Poznańskie Spotkania Językoznawcze, t. XVII, red. Małgorzata Rybka, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2008, s. 105-116.

19.    Małgorzata Rybka, Subkategoria miłości człowieka do Boga w „Listach do młodzieży” Jana Pawła II, w: Język doświadczenia religijnego, red. Grzegorz Cyran, Elżbieta Skorupska-Raczyńska, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 245-256.

20.    Małgorzata Rybka, Jolanta Sławek, O ewolucji funkcji komunikatywnej. Na podstawie porównania katechizmów z wieku XIX i współczesnego, w: Język katechezy, red. Renata Przybylska, Wiesław Przyczyna, Tarnów 2008, s. 163-177.

21.    Małgorzata Rybka, Jolanta Sławek, Marta Wrześniewska-Pietrzak, „O nie-byciu-wolnym”, czyli rozumienie wolności w homiliach Jana Pawła II, w: Jan Paweł II – Odnowiciel Mowy Polskie, red. Stanisław Mikołajczak,   Marta Wrześniewska-Pietrzak, Poznań 2009, s. 207-217.

22.    Małgorzata Rybka, Jolanta Sławek, Językowy obraz Boga w pismach kardynała Augusta Hlonda, w: Język doświadczenia religijnego, red. Grzegorz Cyran, Elżbieta Skorupska-Raczyńska, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, s. 77-92.

23.    Małgorzata Rybka, Jolanta Sławek, Kilka uwag o ramie inicjalnej listów pasterskich kardynała Augusta Hlonda, w: Język religijny dawniej i dziś (w kontekście teologicznym i kulturowym), t. IV, red. ks. Paweł Bortkiewicz, Stanisław Mikołajczak, Małgorzata Rybka, Poznań 2009, s. 77-88.

24.    Paweł Bortkiewicz, Stanisław Mikołajczak, Małgorzata Rybka, Wprowadzenie, w: Język religijny dawniej i dziś (w kontekście teologicznym i kulturowym), t. V, red. ks. Paweł Bortkiewicz, Stanisław Mikołajczak, Małgorzata Rybka, Poznań 2009, s. 9-17.

25.    Małgorzata Rybka, Jolanta Sławek, Językowy obraz Boga w listach pasterskich kardynała Augusta Hlonda i listach do młodzieży Jana Pawła II, w: Jan Paweł II – Wychowawca Młodych. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, t. XVIII, red. Małgorzata Rybka, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2009, s. 123-141.

26.    przedruk tekstu: Małgorzata Rybka, Jolanta Sławek, Marta Wrześniewska-Pietrzak, „O nie-byciu-wolnym”, czyli rozumienie wolności w homiliach Jana Pawła II, „Polonistyka” 2009,  nr 9, s. 50-57.

27.    Małgorzata Rybka, Jolanta Sławek, Rama finalna listów pasterskich Augusta Kardynała Hlonda, w: Pamięci Wolnej i Niepodległej w 90-lecie odzyskania niepodległości i wybuchu powstania wielkopolskiego. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, t. XIX, red. Stanisław Mikołajczak, Małgorzata Rybka, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2009, s. 99-111.

28.    Małgorzata Rybka, Jolanta Sławek, Językowe środki perswazji w listach pasterskich kardynała Augusta Hlonda, w: Język – szkoła – religia. Księga referatów z konferencji w Pelplinie 3-4 kwietnia 2008 r., t. 4, red. Aneta Lewińska, Małgorzata Chmiel, Bernardinum, Pelplin 2009, s. 334-351.

29.    Małgorzata Rybka, Jolanta Sławek, „Pokochać człowieka by stać się samotnym”. Obraz ludzkiej egzystencji w wierszach księdza Jana Twardowskiego, w: Język pisarzy jako problem lingwistyki, red. Tomasz Korpysz, Anna Kozłowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2009, s. 389-406.

30.    Małgorzata Rybka, „Dom już nie tamten.” Językowy obraz domu w poezji ks. Jana Twardowskiego, w: Topos dům v české a polské literatuře. Topos dom w literaturze czeskiej i polskiej. Sborník z mezinárodní vědecké konference. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Opava 14-15 listopadu 2006, red. Libor Martinek, Slezská univerzita, Opava 2009, s. 263-269.

31.    Małgorzata Rybka, Rzecz o przemijaniu – czyli uwag kilka o poezji ostatniej Czesława Miłosza i Jana Pawła II, w: Czesław Miłosz. Tradice – současnost – recepce, red. Mieczysław Balowski, Jiří Muryc, Ostavská univerzita, Ostrawa 2009, s. 229-246.

32.    Małgorzata Rybka, Pojmenování Boha v poezji a dramatech Karla Wojtyły na pozadí polské tradice, „Bohemica Olomucensia” 3, Linguistica 2010, s. 33-43.

33.    Małgorzata Rybka, Jolanta Sławek, „Szczęście to przemijanie/ nam też zniknąć trzeba” – kilka uwag o przemijaniu w poezji ks. Jana Twardowskiego, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 2010, t. XVI (XXXVI), s. 241-257.

34.    Małgorzata Rybka, Uwag kilka o miłości w poezjach pierwszych i ostatnich Czesława Miłosza, w: Kultūrų sankirtos: patirtys r pokyčiai, Kaunas, Vytauto Didžiojo universitetas, 2010, s. 19-26.

35.    Stanisław Mikołajczak, Małgorzata Rybka, Badania nad językiem religijnym w Polsce po roku 1989, w: Folia Philologica Macedono-Polonica, t. 8, Pięćdziesiąt lat polonistyki w Macedonii 1959-2009, red. Milica Mirkulowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Św. Św. Cyryla i Metodego, Skopie 2011, s. 175-187.

36.    Małgorzata Rybka, „Całe życie szukałem jej, znalazłem i rozpoznałem“ – językowy obraz ojczyzny w tekstach poetyckich Czesława Miłosza, w: Česlovo Milošo skaitymai 4. Tėvynės ieškojimas ir tremties patirtys, red. Asija Kovtun, Vitalija Truskauskaitė,  Kaunas 2011, s. 65-72.

37.    Małgorzata Rybka, Jolanta Sławek, Marta Wrześniewska-Pietrzak, „O właściwe używanie wolności” – rozumienie pojęcia „wolności” w homiliach Jana Pawła II wygłoszonych podczas pielgrzymek do Ojczyzny, w: Jan Paweł II w trosce o słowo i prawdę, red. Stanisław Mikołajczak, Marta Wrześniewska-Pietrzak, Poznań 2011, s. 222-247.

38.    Małgorzata Rybka, Jolanta Sławek, Dyskurs religijny w reklamie, w: Wortsemantik zwischen Säkularisierung und (Re)Sakralisierung öffentlicher Diskurse, red. Anna Nagórko, Hildesheim – Zürich – New York 2012, Georg Olms Verlag AG, s. 449-461.

39. Małgorzata Rybka, Jolanta Sławek, „Pośród wszystkich sprzeczności życia szukamy jego prawdziwego sensu.” Konceptualizacja życia w listach Jana Pawła II do młodzieży, w: „Cum reverentia, gratia, amicitia…” Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi, t. 3, red. Jolanta Migdał, Agnieszka Piotrowska-Wojaczyk, Poznań 2013, s. 119-130.

41. Małgorzata Rybka, Jolanta Sławek,  Happiness is passing and we too must pass” on the figure of „passing” in the poetry of father Jan Twardowski, w: The Language of Religion, Past and Present, red. Stanisław Mikołajczak, Małgorzata Rybka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2014, s. 157-171.

42. Małgorzata Rybka, Jolanta Sławek,  Love thy neighbour to be without others”. On the human conditio in the poems of fr. Jan Twardowski, w: The Language of Religion, Past and Present, red. Stanisław Mikołajczak, Małgorzata Rybka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2014, s. 171-187.

43. Małgorzata Rybka, Jolanta Sławek,  The lamb of god sets out from heavenly pastures” – the son of man portrayed in the poetry and dramas of Karol Wojtyła, w: The Language of Religion, Past and Present, red. Stanisław Mikołajczak, Małgorzata Rybka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2014, s. 571-587.

44. Małgorzata Rybka, Jolanta Sławek,  Who id that nameless one, who revealed himself in the voice?” The language landscape of god-the-father in the poetry and plays of Karol Wojtyła, w: The Language of Religion, Past and Present, red. Stanisław Mikołajczak, Małgorzata Rybka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2014, s. 587-601.

45. Małgorzata Rybka, Jolanta Sławek,  „Bo nie grzech być kobietą” – pojęcie grzechu we współczesnej reklamie, w: „Beatus, qui alumnos educavit”. Studia ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Mikołajczakowi w siedemdziesięciolecie urodzin, red. Małgorzata Rybka, Przemysław Wiatrowski, Wydawnictwo RYS, Poznań, 2014, s. 83-99.

46. Małgorzata Rybka, Przemysław Wiatrowski, O Profesorze Stanisławie Mikołajczaku słów kilka, w: Beatus, qui alumnos educavit. Studia ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Mikołajczakowi w siedemdziesięciolecie urodzin, red. Małgorzata Rybka, Przemysław Wiatrowski, Wydawnictwo Rys, Poznań 2014, ss. 11-13.

47. Małgorzata Rybka, Jolanta Sławek, Religious Language Studies in Poland – a Summary of Present Achievements – Research Prospects, w: The Language of Reliogion, Past and Present, red. Stanisław Mikołajczak, Małgorzata Rybka, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014, s. 9-30.

48. Małgorzata Rybka, Jolanta Sławek, „Happiness is passing and we too must pass” on the figure of „passing” in the poetry of father Jan Twardowski, w: The language of religion, Past and Present, red. Stanisław Mikołajczak, Małgorzata Rybka, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014, s. 157-171.

49. Małgorzata Rybka, Jolanta Sławek,  „Zgromadziła nas miłość”. Językowy obraz miłości w homiliach ślubnych, „Poznańskie Spotkania Językoznawcze” 2015 , t. 29: Pogranicza językoznawstwa polonistycznego. Prace dedykowane Profesorom Zygmuntowi Zagórskiemu i Karolowi Zierhofferowi dla uczczenia odnowienia doktoratów po pięćdziesięciu latach, s. 97-115.

50. Małgorzata Rybka, Jolanta Sławek,  „Został im przez Boga zadany dar” – obraz rodziny jako wspólnoty w tekstach Jana Pawła II, „Poznańskie Spotkania Językoznawcze” 2015 , t. 30: Pogranicza językoznawstwa polonistycznego. Prace dedykowane Profesorom Zygmuntowi Zagórskiemu i Karolowi Zierhofferowi dla uczczenia odnowienia doktoratów po pięćdziesięciu latach, s. 131-153.

51. Małgorzata Rybka, Jolanta Sławek,  Boże Narodzenie na sprzedaż? O desakralizacji języka religijnego w reklamie, „Roczniki Humanistyczne” 2015, t. LXIII, nr 6, s. 213-241.

52. Małgorzata Rybka, W Chrystusie dowiadujemy się też, że nasze prawdziwe imię brzmi SYN albo CÓRKA” – językowy obraz dziecka w wybranych tekstach Jana Pawła II, w: Język doświadczenia religijnego, red. Grzegorz Cyran, Elżbieta Skorupska-Raczyńska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski, 2015, s. 177-192.

artykuły napisane przed obroną doktoratu

1.      Małgorzata Rybka, Funkcje stylistyczne nazw własnych, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 1995, t. II ( XXII), s. 79-101.

2.      Małgorzata Rybka, Uwag kilka o wypowiedzeniach pojedynczych w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 1996, t. III (XXIII), s. 91-116.

3.      Małgorzata Rybka, Dwudziestowieczny horacjanizm polski – zbliżenia i dialogi, „Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae” 1998, t. XII, s. 87-111.

4.      Małgorzata Rybka, Ukształtowanie składniowo-stylistyczne „Doliny Issy” Czesława Miłosza, w: Synchroniczne i diachroniczne aspekty badania polszczyzny, t. V, red. Mirosława Białoskórska, Szczecin 1999, s. 319-332.

5.      Małgorzata Rybka, Uwagi o elementach składniowo-stylistycznych tomu wierszy „Na brzegu rzeki” Czesława Miłosza, w: Poznańskie Spotkania Językoznawcze, t. V, red. Zdzisława Krążyńska, Zygmunt Zagórski, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 1999, s. 129-146.

6.      Małgorzata Rybka, Charakterystyka składniowo-stylistyczna tomu wierszy „Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada” Czesława Miłosza, „Brnenska Polonica”, Brno 1999, s. 155-169.

7.      Małgorzata Rybka, Dialogi z Mickiewiczowską tradycją – “Toast” Czesława Miłosza,  w: Silva rerum. Księga poświęcona Profesorowi Markowi Kornaszewskiemu w 70. rocznicę urodzin, red. Maria Borejszo, Stanisław Mikołajczak, Poznań 1999, s. 243-254.

8.      Małgorzata Rybka, Pod rozpalonym słońcem milczenie popiołów – uwagi o języku „Trzech zim” Czesława Miłosza, w: Poznańskie Spotkania Językoznawcze, t. V, red. Zdzisława Krążyńska, Zygmunt Zagórski, cz. 2, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 1999, s. 57-71.

9.      Małgorzata Rybka, Ukształtowanie składniowo-stylistyczne powieści Czesława Miłosza, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” VII (XXVII) 2000, s. 192-232.

10.  Małgorzata Rybka, „Kora nieświadomości zarastała mnie” – o funkcjach stylistycznych podmiotów w poezji Czesława Miłosza, w: Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, red. Mirosława Białoskórska, t. VIII, Szczecin 2002, s. 131-146.

Redakcja książek zbiorowych i czasopism: 

1.      Język religijny dawniej i dziś, t. III, red. ks. Paweł Bortkiewicz, Stanisław Mikołajczak, Małgorzata Rybka, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2007, ss. 606.

2.      Jan Paweł II – Obrońca godności Człowieka. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej z okazji VII Dnia Papieskiego. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, t. XVII, red. Małgorzata Rybka, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2008, ss. 151.

3.      Język religijny dawniej i dziś (w kontekście teologicznym i kulturowym), t. IV, red. ks. Paweł Bortkiewicz, Stanisław Mikołajczak, Małgorzata Rybka, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2009, ss. 438.

4.      Język religijny dawniej i dziś (w kontekście teologicznym i kulturowym), t. V, red. ks. Paweł Bortkiewicz, Stanisław Mikołajczak, Małgorzata Rybka, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2009, ss. 519.

5.      Jan Paweł II – Wychowawca Młodych. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, t. XVIII, red. Małgorzata Rybka, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2009, ss. 199.

6.      Pamięci Wolnej i Niepodległej w 90-lecie odzyskania niepodległości i wybuchu powstania wielkopolskiego. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, t. XIX, red. Stanisław Mikołajczak, Małgorzata Rybka, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2009, ss. 198.

7.     Beatus, qui alumnos educavit. Studia ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Mikołajczakowi w siedemdziesięciolecie urodzin, red. Małgorzata Rybka, Przemysław Wiatrowski, Wydawnictwo Rys, Poznań 2014, s. 126.

8.      The Language of Religion, Past and Present, red. Stanisław Mikołajczak, Małgorzata Rybka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2014, ss. 624.

9.     „Poznańskie Spotkania Językoznawcze”, t. 29: Pogranicza językoznawstwa polonistycznego. Prace dedykowane Profesorom Zygmuntowi Zagórskiemu i Karolowi Zierhofferowi dla uczczenia odnowienia doktoratów po pięćdziesięciu latach, red. Małgorzata Rybka, Przemysław Wiatrowski, ss. 183.

10.    „Poznańskie Spotkania Językoznawcze”, t. 30: Pogranicza językoznawstwa polonistycznego. Prace dedykowane Profesorom Zygmuntowi Zagórskiemu i Karolowi Zierhofferowi dla uczczenia odnowienia doktoratów po pięćdziesięciu latach, red. Małgorzata Rybka, Przemysław Wiatrowski, ss. 203.

 

Redaktor prowadzący

XVI tomu Poznańskich Spotkań Językoznawczych, red. Zdzisława Krążyńska, Zygmunt Zagórski, Poznań 2007.

Udział w komitetach redakcyjnych

Członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Poznańskie Spotkania Językoznawcze”.