dr Karolina Ruta-Korytowska

Konsultacje w semestrze letnim

środa godz. 12.30-13.30

piątek godz. 13.15-14.00

i według planu studiów zaocznych

pokój 310

2006 

Kultura i świat żydowski malowany słowem w „Jezusie z Nazarethu” Romana Brandstaettera, w: Świat Słowian w języku i kulturze. Literatura, red. E. Komorowska, Ż. Kozicka-Borysowska, Szczecin 2006, t. 7, s. 135-140.

2007

1. Naprawdę  jaka jesteś… O słownikowym obrazie starości, w: Starość raz jeszcze… (szkice), red. J. Olejniczak, S. Zając, Katowice 2007.

2. Życie i twórczość Romana Brandstaettera, w: Terebinty prozy poznańskiej. Roman Brandstaetter, Przemysław Bystrzycki, Eugeniusz Paukszta, red. J.K. Pytel, Poznań 2007, s. 11-23.

3. Romana Brandstaettera sposoby nazywania Boga w powieści „Jezus z Nazarethu”, w: Terebinty prozy poznańskiej. Roman Brandstaetter, Przemysław Bystrzycki, Eugeniusz Paukszta, red. J.K. Pytel, Poznań 2007, s. 25-33.

4. Przemysława Bystrzyckiego opatrznościowa droga przez życie, w: Terebinty prozy poznańskiej. Roman Brandstaetter, Przemysław Bystrzycki, Eugeniusz Paukszta, red. J.K. Pytel, Poznań 2007, s. 141-150.

5. Deskrypcje jednostkowe w „Jezusie z Nazarethu” Romana Brandstaettera, w: Język religijny dawniej i dziś III, red. P. Bortkiewicz, S. Mikołajczak, M. Rybka, Poznań 2007, s. 523-534.

6.  „Jezus z Nazarethu Romana Brandstaettera – dziedzictwo dwóch religii”, w: „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza”, 2007, nr XIII (XXXIII), s. 163-171.

7. „Humorystyczny charakter papieskich zachowań komunikacyjnych” [w:] „Poznańskie Spotkania Językoznawcze”, red. Z. Krążyńska i Z. Zagórski, t. XVI, Poznań 2007.

2008

8. Metaforyzacja przyrody w „Jezusie z Nazarethu” Romana Brandstaettera, [w:] Na skrzyżowaniu kultur, tradycji, religii. Roman Brandstaetter, red. P. Plichta, Tarnów 2008, s. 121-130.

9. Kim jest Ten, którego nikt nazwać nie potrafi? Obraz Boga w poezji Kazimiery Iłłakowiczówny, [w:] Kiedy przebije się źródło, napiją się wszyscy. W 25. rocznicę odejścia Kazimiery Iłłakowiczówny, red. J.K. Pytel, Poznań 2008, s. 15-23.

10. Porównania jako cecha stylistyczna tetralogii „Jezus z Nazarethu” Romana Brandstaettera, [w:] Jan Paweł II – Obrońca godności człowieka, red. M. Rybka, Poznań 2008, s. 101-108.

11. Nazwy napojów alkoholowych we współczesnym języku potocznym, [w:] Język polski u progu XXI wieku, red. R. Marciniak, Łódź 2008, s. 125-131.

12. Język i świat wartości na wybranych harcerskich forach internetowych, [w:] Język, społeczeństwo, wartości, red. E. Laskowska, I. Benenowska, M. Jaracz, Bydgoszcz 2008, s. 353-365. (współautorka M. Wrześniewska-Pietrzak).

2013

MONOGRAFIA

Ruta Karolina, „Wyrażać niewyrażalne” Analiza językowo-stylistyczna tetralogii Jezus z Nazarethu Romana Brandstaettera, Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, Warszawa, 2013.

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH 

 1. Ruta Karolina, Wrześniewska-Pietrzak Marta, Język jako centralny element budujący tożsamość mniejszości językowej (na przykładzie osób niesłyszących), PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY  2013, tom 5, nr 5, s. 107-116.
 2. Ruta Karolina, Wrześniewska-Pietrzak Marta, Emocjonalizmy i emocje w języku studentów uczelni poznańskich, „Socjolingwistyka”  2013, tom 1, nr 27, s. 69-83.
 3. Ruta Karolina, Wrześniewska-Pietrzak Marta, Neosemantyzmy we współczesnym socjolekcie studenckim, w: Cum reverentia, gratia, amicitia…Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi, red. Jolanta Migdał, Agnieszka Piotrowska-Wojaczyk, Wydawnictwo Rys, Poznań, 2013, s. 93-102.

ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH 

 1. Ruta Karolina, W poszukiwaniu znaczeń… Wykorzystanie metody projektowej w nauczaniu frazeologii języka polskiego osób niesłyszących , w: Metoda projektów w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Od teorii do praktyki, red. Ksymena Filipowicz-Tokarska, Collegium Polonicum & Logos Verlag Berlin GmbH, Berlin, 2013, s. 105-121.
 2. Ruta Karolina, Marta Wrześniewska-Pietrzak, Wybrane pola semantyczne w gwarze studenckiej w ujęciu diachronicznym, Studia Kaliskie. – Studia Calisiensia, 2013, tom 1, nr 1, s. 91-109.

2014

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH

 1. Ruta Karolina, Wrześniewska-Pietrzak Marta, (Po)nowocześnie – o socjolekcie studenckim, Polonica , tom 34, nr 17, ss. 261-278, 2014.
 2. Ruta Karolina, Wrześniewska-Pietrzak Marta, Od niemowy do człowieka dwujęzycznego, czyli o świadomości i nauczaniu języka polskiego głuchych – uwagi nie tylko glottodydaktyczne, Poznańskie Spotkania Językoznawcze , tom 27, nr 1, ss. 119-133, 2014.
 3. Ruta Karolina, Wrześniewska-Pietrzak Marta, Słownik mimiczny dla głuchoniemych i osób z nimi styczność mających – próba analizy leksykograficznej,Język Polski , tom XCIV, nr 1, ss. 15-28, 2014.
 4. Ruta Karolina, Wrześniewska-Pietrzak Marta, Rzecz o nieobecnych. O słownikach polskiego języka migowego, Prace Filologiczne , tom LXV, nr 2014, ss. 359-376, 2014.

ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH 

 1. Ruta Karolina, E-LOCAL, a new possibility in e-courses, w: Beatus, qui alumnos educavit. Prace ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Mikołajczakowi, red. M. Rybka, P. Wiatrowski, ss. 71-82, Wydawnictwo Rys, Poznań, 2014.Ruta Karolina, Sprawność pisania tekstów w języku polskim wśród studentów z dysfunkcją słuchu, w: Sukcesy, problemy i wyzwania w nauczaniu języka polskiego jako obcego, red. A. Mielczarek, A. Roter-Bourkane, M. Zduniak-Wiktorowicz, ss. 325-341, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań, 2014.
 2. Wrześniewska-Pietrzak Marta, Ruta Karolina, The language landscape of Our Lady in the poetry of Kazimiera Iłłakowiczówna, w: The Language of Religion, Past and Present, red. Małgorzata Rybka, Stanisław Mikołajczak, ss. 501-514, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2014.