dr Karolina Ruta-Korytowska

Konsultacje w semestrze letnim

środa godz. 12.30-13.30

piątek godz. 13.15-14.00

i według planu studiów zaocznych

pokój 310

2018

Karolina Ruta-Korytowska, Myszka Miki gra w guziki, czyli wykorzystanie gier językowych w praktycznej nauce języka polskiego studenta niesłyszącego, „Języki Obce w Szkole”, nr 4, 2018, s. 23-30.

Karolina Ruta-Korytowska, Poziom sprawności czytania i pisania u studentów z dysfunkcją słuchu, Wydawnictwo Rys, Poznań 2018.

Karolina Ruta-Korytowska, Problemy ukształtowania składniowego tekstów w języku polskim pisanych przez osoby niesłyszące, „Roczniki Humanistyczne”, t. 66, z. 10, 2018, s. 117-134.

Karolina Ruta, Marta Wrześniewska-Pietrzak, Obraz szkoły i edukacji uczniów głuchych w Polsce w wypowiedziach dorosłych osób niesłyszących, „Kultura i Wychowanie. Międzynarodowe elektroniczne czasopismo naukowe” 2018, tom XIV, nr 2, s. 55-71, Adres internetowy: http://pedagogika.pl/wp-content/uploads/2018/12/KiW-14_2018_e_book.pdf (link)

2017

Karolina Ruta, O spójności tekstów pisanych w języku polskim przez osoby z dysfunkcją słuchu, w: Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego IV, red. E. Kubicka, M. Berend, M. Rittner, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2017, s. 139-152.

Karolina Ruta, Marta Wrześniewska-Pietrzak, Przyimki przestrzenne w tekstach pisanych w języku polskim przez osoby niesłyszące – uwagi wstępne, „Polonica” 2017, t. 37, s. 137–148.

Karolina Ruta, Marta Wrześniewska-Pietrzak, Odnaleźć się w przestrzeni – problemy
z przestrzenną organizacją komunikatu na lektoracie PJM
, „Forum Oświatowe” 2017, vol. 30, nr 2(58), s. 151–163.

Karolina Ruta, Marta Wrześniewska-Pietrzak, Praktyczna nauka języka polskiego studentów z dysfunkcją słuchu z perspektywy nauczyciela. Czego i jak uczyć?, w: ARS DIDACTICA. Księga jubileuszowa Profesor Haliny Zgółkowej, red. K. Czarnecka, M. Grzelka, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2017, s. 155–164.

2016

Karolina Ruta, Marta Wrześniewska-Pietrzak, Certyfikacja znajomości języka polskiego jako obcego a osoby głuche, w: Nauczanie języka polskiego jako obcego. Tradycje i innowacje, t. 2, red. A. Majewska-Wójcik, J. Klimek-Grądzka, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, s. 115–128.

Karolina Ruta, Cristiana Cervini, Olga Solovova, Annukka Jakkula, Mobile assisted language learning of less commonly taught languages: learning in an incidental and situated way through an app, w: CALL communities and culture – short papers from EUROCALL 2016, tom 1, s. 81-86, DOI:10.14705/rpnet.2016.EUROCALL2016.9781908416445, https://research-publishing.net/display_article.php?doi=10.14705/rpnet.2016.eurocall2016.542, 2016.

2015

Karolina Ruta, Marta Wrześniewska-Pietrzak, Frazeologizmy w komunikacji głuchych posługujących się językiem polskim, w: Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji V. Frazeologizmy, red. I. Kosek, R. Makarewicz, K. Zawilska, Instytut Filologii Polskiej UWM w Olsztynie, Zakład Poligraficzny UWM, Olsztyn 2015, ss. 168–177.

Karolina Ruta, Marta Wrześniewska-Pietrzak, Język polski jako obcy dla osób niesłyszących i niedosłyszących, w: Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego III, red. E. Kubicka, A. Walkiewicz, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015, s. 317–327.

Karolina Ruta, Marta Wrześniewska-Pietrzak, Jakim językiem mówią głusi? – język migowy i polszczyzna w wypowiedziach głuchych, „Roczniki Humanistyczne” 2015, tom LXIII, z. 6, s. 193–212.

Karolina Ruta, Marta Wrześniewska-Pietrzak, Kompetencje socjokulturowe jako problem w nauczaniu głuchych języka polskiego. Uwagi na marginesie komunikacji internetowej niesłyszących, „Poznańskie Spotkania Językoznawcze” 2015, tom 30, s. 105–118.

Karolina Ruta, Marta Wrześniewska-Pietrzak, Nazwy własne w „Słowniku mimicznym dla głuchoniemych i osób z nimi styczność mających”, „Onomastica” 2015 , tom LIX, nr 59, s. 93–106.

2014

Karolina Ruta, Sprawność pisania tekstów w języku polskim wśród studentów z dysfunkcją słuchu, w: Sukcesy, problemy i wyzwania w nauczaniu języka polskiego jako obcego, red. A. Mielczarek, A. Roter-Bourkane, M. Zduniak-Wiktorowicz, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań, 2014, s. 325-341.

Karolina Ruta, Marta Wrześniewska-Pietrzak, Od niemowy do człowieka dwujęzycznego, czyli o świadomości i nauczaniu języka polskiego głuchych ― uwagi nie tylko glottodydaktyczne, „Poznańskie Spotkania Językoznawcze” 2014, tom 27, nr 1, s. 119–133.

Karolina Ruta, Marta Wrześniewska-Pietrzak, Rzecz o nieobecnych. O słownikach polskiego języka migowego, „Prace Filologiczne” 2014, tom LXV, s. 359-376.

Karolina Ruta, Marta Wrześniewska-Pietrzak, Słownik mimiczny dla głuchoniemych i osób z nimi styczność mających – próba analizy leksykograficznej, „Język Polski” 2014, tom XCIV, nr 1, s. 15-28.

Karolina Ruta, Marta Wrześniewska-Pietrzak, (Po)nowocześnie – o socjolekcie studenckim, „Polonica” 2014, t. 34, nr 17, s. 261–278.

Karolina Ruta, Marta Wrześniewska-Pietrzak, The language landscape of Our Lady in the poetry of Kazimiera Iłłakowiczówna, w: The language of Religion, Past and Present, red. M. Rybka, S. Mikołajczak, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014, s. 501–514 (tłumaczenie na język angielski tekstu nr 35).

Karolina Ruta, E-LOCAL, a new possibility in e-courses, w: Beatus, qui alumnos educavit. Prace ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Mikołajczakowi, red. M. Rybka, P. Wiatrowski, Wydawnictwo Rys, Poznań, 2014, s. 71-82.

2013

Karolina Ruta, Marta Wrześniewska-Pietrzak, Język jako centralny element budujący tożsamość mniejszości językowej (na przykładzie osób niesłyszących), „Przegląd Humanistyczny” 2013, tom 5, nr 5, s. 107–116.

Karolina Ruta, Marta Wrześniewska-Pietrzak, Słownik mimiczny dla głuchoniemych i osób z nimi styczność mających – próba analizy leksykograficznej, „Język Polski” 2013, tom 1, nr 1, s. 1–22.

Karolina Ruta, Wyrażać niewyrażalne. Analiza językowo-stylistyczna tetralogii „Jezus z Nazarethu” Romana Brandstaettera, Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, Warszawa 2013.

Karolina Ruta, W poszukiwaniu znaczeń… Wykorzystanie metody projektowej w nauczaniu frazeologii języka polskiego osób niesłyszących, w: Metoda projektów w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Od teorii do praktyki, red. K. Filipowicz-Tokarska, Collegium Polonicum & Logos Verlag Berlin GmbH, Berlin, 2013, s. 105-121.

Karolina Ruta, Marta Wrześniewska-Pietrzak, Emocjonalizmy i emocje w języku studentów uczelni poznańskich, „Socjolingwistyka” 2013, tom 1, nr 27, s. 69–83.

Karolina Ruta, Marta Wrześniewska-Pietrzak, Neosemantyzmy we współczesnym socjolekcie studenckim, w: Cum reverentia, gratia, amicitia… Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi, red. J. Migdał, A. Piotrowska-Wojaczyk, Wydawnictwo Rys, Poznań 2013, s. 93–102.

Karolina Ruta, Marta Wrześniewska-Pietrzak, Wybrane pola semantyczne w gwarze studenckiej w ujęciu diachronicznym, „Studia Kaliskie – Studia Calisiensia” 2013, tom 1, nr 1, s. 91–109.

2012

Karolina Ruta, Sprawność pisania tekstów w języku polskim wśród studentów z dysfunkcją słuchu, w: Nauczanie kultury i języka polskiego jako obcego w Polsce i na świecie. Sukcesy, problemy, wyzwania, red. A. Mielczarek, Wydawnictwo PTPN, Poznań 2012.

Karolina Ruta, Die Sakralisierung des Literaturraumes in der Tetralogie „Jesus von Nazareth” von Roman Brandstaetter,w: Wortsemantik zwischen Säkularisierung und (Re)Sakralisierung öffentlicher Diskurse, A. Nagórko (Hrsg.), Hildesheim, Zürich, New York 2012, s. 361-373.

2011

Karolina Ruta, Around the Concept of Homeland in Czeslaw Milosz’s Prose [w:] Česlovo Milošo Skaitymai 4. TĖVYNĖS IEŠKOJIMAS IR TREMTIES PATIRTYS, Kowno 2011, s. 57-65.

Karolina Ruta, Przemysława Bystrzyckiego „Wiatr Kuszmurunu”, w: Litanie Romana Brandstaettera, red. J. K. Pytel, Wydawnictwo UAM, Poznań 2011, s. 149-155.

2010

Karolina Ruta, Co z tą gwarą? O zjawisku gwary studenckiej na przykładzie poznańskich uczelni, w: Przeobrażenia w języku i komunikacji medialnej na przełomie XX i XXI wieku, red. M. Karwatowska, A. Siwiec, Chełm 2010, s. 157-169.

Karolina Ruta, Marta Wrześniewska-Pietrzak, Elementy stylu potocznego w wybranych programach publicystycznych oraz ich funkcje, w: Zawartość mediów masowych: od kultury popularnej przez studia genderowe do języka komunikowania, red. P. Dudek, M. Kuś, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 265-281.

2009

Karolina Ruta, Marta Wrześniewska-Pietrzak, Językowy obraz Matki Boskiej w poezji Kazimiery Iłłakowiczówny, w: Język religijny dawniej i dziś V, red. P. Bortkiewicz, S. Mikołajczak, M. Rybka, Poznańskie Studia Polonistyczne, Poznań 2009, s. 389-398.

Karolina Ruta, Marta Wrześniewska-Pietrzak, Językowy obraz marszałka Józefa Piłsudskiego w poezji Kazimiery Iłłakowiczówny, w: Pamięci Wolnej i Niepodległej w 90-lecie odzyskania niepodległości i wybuchu powstania wielkopolskiego, red. M. Rybka, Wydawnictwo PTPN, Poznań 2009, s. 149-164.

Karolina Ruta, Dokąd wędrują Madonny?, w: Roman Brandstaetter. Śpiewak Najświętszej Maryi Panny, red. J.K. Pytel, Poznań 2009, s. 13-19.

Karolina Ruta, Wybrane cechy języka osobniczego Romana Brandstaettera na przykładzie „Jezusa z Nazarethu”, w: Procesy rozwojowe współczesnej polszczyzny. Część I – Najnowsze zjawiska w polszczyźnie, red. K. Ruta, K. Zalejarz, Poznań 2009, s. 132-141.

2008

Karolina Ruta, Kim jest Ten, którego nikt nazwać nie potrafi? Obraz Boga w poezji Kazimiery Iłłakowiczówny, w: Kiedy przebije się źródło, napiją się wszyscy. W 25. rocznicę odejścia Kazimiery Iłłakowiczówny, red. J.K.Pytel, Poznań 2008, s. 15-23.

Karolina Ruta, Porównania jako cecha stylistyczna tetralogii „Jezus z Nazarethu” Romana Brandstaettera, w: Jan Paweł II Obrońca godności człowieka, red. M. Rybka, Poznań 2008, s. 101-108.

Karolina Ruta, Metaforyzacja przyrody w „Jezusie z Nazarethu” Romana Brandstaettera, w: Na skrzyżowaniu kultur, tradycji, religii. Roman Branstaetter, red. P. Plichta, Tarnów 2008, s. 121-130.

Karolina Ruta, Marta Wrześniewska-Pietrzak, Język i świat wartości na wybranych harcerskich forach internetowych, w: Język, społeczeństwo, wartości, red. E. Laskowska, I. Benenowska, M. Jaracz, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Bydgoszcz 2008, s. 353–365.

Karolina Ruta, Nazwy napojów alkoholowych we współczesnym języku potocznym, w: Język polski u progu XXI wieku, red. R. Marciniak, Łódź 2008, s. 125-131.

2007

Karolina Ruta, Deskrypcje jednostkowe w „Jezusie z Nazarethu” Romana Brandstaettera, w: Język religijny dawniej i dziś, t. III, red. P. Bortkiewicz, S. Mikołajczak, M. Rybka, Poznań 2007, s. 523-534.

Karolina Ruta, Romana Brandstaettera sposoby nazywania Boga w powieści „Jezus z Nazarethu”, w: Terebinty prozy poznańskiej, red. J.K. Pytel, Poznań 2007, s. 132-141.

Karolina Ruta, Życie i twórczość Romana Brandstaettera, w: Terebinty prozy poznańskiej, red. J.K. Pytel, Poznań 2007, s. 11-23.

Karolina Ruta, „Jezus z Nazarethu” Romana Brandstaettera – dziedzictwo dwóch religii, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza”, 2007, t. XIII, s. 163-171.

Karolina Ruta, Przemysława Bystrzyckiego opatrznościowa droga przez życie, w: Terebinty prozy poznańskiej, red. J.K. Pytel, Poznań 2007, s. 141-150.

Karolina Ruta, Humorystyczny charakter papieskich zachowań komunikacyjnych, w: „Poznańskie Spotkania Językoznawcze”, t. XVI, red. Z. Krążyńska, Z. Zagórski, Poznań 2007, s. 65-75.

Karolina Ruta, Naprawdę jaka jesteś… O słownikowym obrazie starości, w: Starość raz jeszcze… (szkice), red. J. Olejniczak, S. Zając, Katowice 2007, s. 86-93.

2006 

Kultura i świat żydowski malowany słowem w „Jezusie z Nazarethu” Romana Brandstaettera, w: Świat Słowian w języku i kulturze. Literatura, red. E. Komorowska, Ż. Kozicka-Borysowska, Szczecin 2006, t. 7, s. 135-140.

Recenzje:

Recenzja książki Jacka Wasilewskiego „Retoryka dominacji” [w:] „Podteksty” 2007, nr 2 (8).

Redakcja książek zbiorowych i czasopism:

K. Ruta, K. Zalejarz, Procesy rozwojowe współczesnej polszczyzny. Część I – Najnowsze zjawiska w polszczyźnie, Poznań 2009.

K. Ruta, J. Klausa-Wartacz, T. Nakoneczny, Wobec romantyzmu…, Poznań 2007.

K. Ruta, P. Michalska, M. Osiewicz, K. Skibski, redakcja czasopisma naukowego „Kwartalnik Językoznawczy”, on-line, 2013.